Till Karlskogas startsida

Ersättningsanspråk på Karlskoga kommun

I vissa fall när du själv eller din egendom skadas kan du göra ett ekonomiskt ersättningsanspråk för kostnader i samband med skadetillfället. Du kan ansöka om ersättning när du kopplar skadan till fel eller bristande underhåll på mark kommunen ansvarar för.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Karlskoga kommun med anledning av inträffad skada, exempelvis självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till kommunen.

Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör kommunen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?