Till Karlskogas startsida

Uppvärmning

Intresset för att installera värmepumpar som utvinner värme ur luft, mark eller vatten är stort och ur miljösynpunkt positivt då energiförbrukningen minskar, och att värmepumpen många gånger ersätter uppvärmningsformer med större negativ miljöpåverkan. Men en värmepump kan även innebära viss risk för att miljön påverkas negativt, bland annat kan grundvattnet påverkas.

Anmäl värmepump

Med anledning av de risker som finns ur miljösynpunkt har man infört en generell anmälningsplikt för anläggningar som utvinner värme ur mark eller sjö. Den som planerar att anlägga en värmepump ska göra en anmälan till tillväxt- och tillsynsförvaltningen i god tid innan anläggningen installeras. Finner vi att installationen på något sätt är olämplig, t ex belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet, kan kommunen meddela förbud mot att installera anläggningen.

Till anmälningsblanketten ska bifogas en tomtkarta där följande framgår:

  • Borrhålets eller kollektorslingans placering
  • Fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, sjöar och vattendrag
  • Egen vattentäkt och avloppsanläggning
  • Övriga vattentäkter och avloppsanläggningar belägna inom 50 m från planerad värmepumpsanläggning.

Om borrning ska ske inom 10 m till närmaste granntomt krävs även att en grannintyg skickas med anmälan.

Observera att det är ditt ansvar att ta reda på placering av el-, tele-, data-, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar etc som kan beröras av din värmepumpsanläggning.

Kartmaterial med ledningar går att få från Karlskoga Energi & Miljö.

Kontaktuppgifter till tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Handläggningstid

Exakt hur lång tid det tar innan du får ditt beslut är svårt att säga. Alla anmälningar behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden varierar och kan snabbt förändras. Hur länge du får vänta innan du får ditt beslut beror både på kösituationen hos oss och om det finns uppgifter i din anmälan/ansökan som behöver kompletteras.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen har ambitionen att ett anmälningsärende ska vara handlagt inom två veckor från det att anmälan är komplett. Ansökningsärenden (värmepump inom vattenskyddsområde) tar generellt längre tid att handlägga.

Avgift

I samband med anmälan debiteras en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Oljecistern som tar ur bruk

Vid installation av uppvärmningssystem baserade på berg- sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre används och därför tas ur bruk. Fastighetsägaren/cisternägaren är skyldig att anmäla detta till tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Läs mer vad som gäller för cisterner som tas ur bruk.

Radon och försämrad ventilation

Vid byte av uppvärmningskälla från fastbränsle eller olja till värmepump kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation. Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt och därför är det att rekommendera att göra radonmätning i hus som ligger inom riskområde för radon eller där tidigare mätningar påvisat radon.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?