Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Slam och latrin

I Karlskoga kommun är det Karlskoga energi och miljö som har hand om latrintömningen. Besök därför deras hemsida för att få mer information hur du går tillväga för att beställa latrintömning.

Eget omhändertagande av latrin

​För att främja det lokala kretsloppet av näringsämnen är det möjligt för dig att ta hand om latrin från torrdass eller mulltoan på den egna tomten. För att få göra det krävs att du skickar in en ansökan om undantag från renhållningsordningen till tillväxt- och tillsynsförvaltningen på Karlskoga kommun. I ansökan ska du beskriva hur du tänkt ta hand om latrinen så att det inte sprider smitta eller orsakar skada på miljön. Normalt krävs att latrinen komposteras i minst sex månader innan den kan spridas i rabatter, potatisland och liknande.

Tänk på att:

En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis. När ett fack är fyllt bör komposteringsprocessen påbörjas och ingen tillföring av latrin bör ske förrän processen är färdig. Behållaren ska vara skadedjurssäker och ha en tät botten. Den måste även vara ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt. Behållaren ska ha ett tätt lock under själva komposteringstiden för att inte vatten eller djur ska komma in i komposten.

Det är inte godkänt att ha en grop i marken under dasset där latrinen samlas. Detta för att det kan förorena vattenbrunnar och sprida smitta på annat sätt.

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, till exempel så att inte lukt uppstår eller att dricksvatten förorenas.

Ansök om undantag från renhållningsordningen

För att få undantag från hämtning av latrin behöver du skicka in en ansökan till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. I ansökan ska du beskriva hur du tänkt ta hand om toalettavfallet på den egna fastigheten.

Ansök om undantag från renhållningsordningen, blankett Pdf, 289.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För ansökan om undantag från renhållningsordningen tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Alternativa lösningar

I de flesta fall bygger torrtoaletterna på att man själv tar hand om urin och avföring. Spridning kan ske under förutsättning att det sköts på ett hygieniskt och miljöriktigt sätt och att det finns en tillräckligt stor yta med växande gröda där urin och avföring kan spridas.

I handeln finns flera olika konstruktioner på torrtoaletter. Ett tips är att läsa mer på avloppsguidens hemsida www.avloppsguiden.se.

Här får du en kort beskrivning av några olika toalettlösningar:

Mulltoaletter

Mulltoaletten är en biologisk toalett där avfallet samlas i en mindre behållare under toaletten. Avfallet bryts genom naturlig process ner till kompost. Avfallet från toaletten måste efterkomposteras innan det sprids på den egna fastigheten.

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett förbränns toalettavfallet vid hög temperatur. Allt som blir kvar är lite aska. Askan behöver inte komposteras, den kan spridas i trädgården.

Urinsorterande toalett

En urinsorterande torrtoalett är utformad så att urinen och avföring separeras i toaletten. Efter sex månader sprids det på den egna fastigheten.

Paketeringstoalett

Paketeringstoaletten paketerar automatiskt avfallet i påsar i toaletten. Avfallet ska komposteras i en latrinkompost på den egna fastigheten och därefter spridas på den egna tomten.

BDT-vatten

För det resterande avloppet från bad- dusch och tvättvatten ska en funktionstestad slamavskiljare med efterföljande rening finnas som är godkänd av bygg- och miljökontoret.

Läs mer om

Vattentoaletter

Ansökan om kommunalt VA – nät Om kommunalt avlopp finns utbyggt i ditt område skall anslutning till detta i första hand ske. För att få information om det är möjligt i ditt fall, kontakta Karlskoga Energi & Miljö på telefon-nummer 750 100.

Enskilt avlopp

Om inte möjligheten finns att ansluta avloppet till det kommunala avloppsnätet ska avlopps-vatten från fastigheten ledas till en enskild avloppsanordning som är godkänd. Det finns olika systemlösningar, exempelvis slamavskiljare med infiltration, fosforfällor och minireningsverk.

Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsanläggningen uppfyller Miljöbalkens krav på rening, samt skötsel och underhåll.

Läs mer och ansök om enskilt avlopp.

Hjälpte informationen på denna sida dig?