Till Karlskogas startsida

Enskilt avlopp

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet ska ha enskilda reningsanläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret.

Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla enskilda avlopp ska kontrolleras och vid behov åtgär­das för att inte avloppsvatten ska släppas ut i naturen utan tillräcklig rening.

Det är den som släpper ut avloppsvattnet som är ansvarig för att det är en godkänd avlopps­rening. Det finns flera olika tekniker för hur man kan rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har sina för- och nackdelar. Vad som passar bäst utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp är de lokala förutsättningarna och vilka krav man har på ekonomi och komfort.

Är mitt avlopp godkänt?

Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren som ansvarig verksamhetsutövare. För att bedöma om ditt nuvarande enskilda avlopp klarar de krav som finns kan du testa ditt avlopp på webbplatsen Avloppsguiden.

Om du behöver åtgärda eller bygga nytt avlopp kontakta tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Innan du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd från tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Anlägger du ett avlopp utan att kontakta tillväxt- och tillsynsförvaltningen kan det leda till en miljösanktionsavgift.

Till avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Testa din avloppsanläggning med hjälp av checklista, avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När krävs tillstånd?

Tillstånd krävs för följande:

 • Avloppsanläggning med WC.
 • Anslutning av WC till befintlig anläggning.
 • Ombyggnation av befintlig avloppsanläggning (där funktionen ändras t ex nytt reningssteg eller ny utsläppspunkt).
 • Avloppsanläggning för BDT-avlopp inom vissa områden, t.ex. vattenskyddsområde.
 • Kompostering/spridning av slam från slamavskiljare.

När krävs anmälan?

Anmälan krävs för följande:

 • Avloppsanläggning för BDT (Bad,disk och tvätt) -vatten.
 • Ändringar av befintlig avloppsanläggning (t ex utbyte av markbädd till en ny på samma plats).
 • Torrtoaletter och urinseparerande toaletter med eget omhändertagande av restprodukten.

Enskilt avlopp - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid

Ansökningsärende om enskilt avlopp handläggs inom sex veckor från det att ansökan är komplett.

En komplett ansökan eller anmälan innehåller:

 • Uppgifter om sökande, fastighet, anläggning, entreprenör
 • Produktblad med prestandadeklaration för reningen
 • Situationsplan och sektionsritning
 • På kartan ska alla enskilda dricksvattenbrunnar inom 100 m från den planerade anläggningen ritas in.
 • Grannintyg från alla grannar inom 100 m, där de godkänner placering av avloppsanläggningen.
 • Servitut om avloppet ska placeras på annans mark.

Avgift

För handläggningen av ärendet med tillstånd eller anmälan tar förvaltningen ut en avgift enligt fastställd taxa.

Skyddsnivåer

Bedömningen av skyddsnivå ska ske utifrån förutsättningarna i det aktuella fallet. Det finns krav för både miljöskydd och hälsoskydd.
Kraven kan vara normal eller hög.

Miljöskyddskrav för normal skyddsnivå:

 • BOD7 90%
 • Fosfor 70%

Miljöskyddskrav för hög skyddsnivå:

 • BOD7 90%
 • Fosfor 90%
 • Kväve 50%

Hälsoskyddskraven är att utsläpp av avloppsvatten inte medverkar till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas.

Utförandeintyg och fotodokumentation

Att skicka in utförandeintyg och fotodokumentation är ett krav som är reglerat genom villkor i tillståndet för avloppsanläggningen.

Det är ansvarig entreprenör tillsammans med sökande som ansvarar för att skicka in utförandeintyg och fotodokumentationen för anläggningsarbetet av avloppet. Genom det intygas att du utfört arbetet i enlighet med meddelat tillstånd. Intyget skickas in till tillväxt- och tillsynsförvaltningen så snart som möjligt efter att arbetet är slutfört.

Skicka in utförandeintyg - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel och egenkontroll av avloppsanläggning

Ansvaret för att avloppsanläggningen kontrolleras och sköts ligger hos dig som fastighetsägare. Om du inte sköter din avloppsanläggning kan eventuella driftstörningar, överbelastningar eller fel på anläggningen orsaka att orenat avloppsvatten släpps ut eller att anläggningens livslängd förkortas.

Kontrollera med jämna mellanrum hur det ser ut i brunnar och luftningsrör, så det inte finns slam eller står vatten på ställen där det ska vara rent och torrt.

Vid utförd slamtömning av slamavskiljare är det bra att fylla upp med vatten till utloppsröret för att förhindra att slamflykt.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?