Till Karlskogas startsida

Dricksvatten, dagvatten och avlopp

Karlskoga är beläget mitt i ett av Sveriges största avrinningsområden när det gäller vatten.

Från norr rinner två stora älvar, Timsälven och Svartälven. Söder om Möckeln rinner vattnet vidare via Letälven och Gullspångsälven för att slutligen rinna ut i Vänern. Vattenarbetet sker därför både inom kommunen och i samverkan med andra kommuner och aktörer.

Inom Karlskoga finns ett kommunalt nät som försörjer invånarna med dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten.

Dricksvatten

Vattenarbetet är viktigt i Karlskoga och kommunen arbetar parallellt med många olika vattenfrågor för att långsiktigt och hållbart säkerställa god vattenkvalitet för medborgarna. Karlskoga Energi och Miljö ansvarar för det allmänna nätet i kommunen. Bor man utanför detta område ansvarar fastighetsägaren själv för att se till att man har dricksvatten.

Avlopp, dagvatten och vattenrening

Karlskoga Energi och Miljö ansvarar för det allmänna nätet i kommunen. Tillsammans med kommunen och andra aktörer pågår ett framåtsträvande arbete med miljöförbättrande åtgärder för att hållbart och långsiktigt säkerställa god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag för morgondagens generation.

För medborgarens trygghet och säkerhet i kommunen genomförs kontinuerliga miljöövervakningar av utsläpp och vattenrening inom kommunen. Avloppsverk och verksamhetsutövare har exempelvis utsläppsnivåer att förhålla sig till där tillsynsmyndigheter kontrollerarar att detta följs.

Privatpersoner med enskilda avlopp är också skyldig att rena sitt avloppsvattnen innan det når grund- eller ytvatten och återgår till det naturliga kretsloppet för att användas på nytt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?