Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ung medborgardialog

Delaktighet och inflytande - en bestämningsfaktor för hälsa

Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Som vägledning för att nå detta mål har elva folkhälsopolitiska målområden arbetats fram. Ett av dessa mål är delaktighet och inflytande i samhället eftersom hälsa har ett starkt samband med inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen. Alla människor har rätt till delaktighet och inflytande, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande i Karlskoga och Degerfors kommuner

Karlskoga och Degerfors kommuner har de senaste åren arbetat med att skapa konkreta och långsiktiga möjligheter för ungdomar att ha dialog med politiker oberoende av partipolitisk organisation. Det handlar om att utveckla möjligheterna för ungdomar att få, och ge information om samhällets demokrati på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt.     

Arbetet med att ta fram en modell för ungdomsdialog har genomförts av medarbetare i de båda kommunerna. Kommunfullmäktige i Karlskoga (090928, KF § 144) har uppdragit folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden att pröva modellen för att utveckla dialogen mellan politiker och unga. Modellen kommer även att behandlas av kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors.

Modellen innefattar utvecklingsmöjligheter inom följande delområden:
1.      Utveckla kunskap om politisk styrning
2.      Utveckling av strukturer mellan elevråd och nämnder
3.      Ökad kunskap om dialog mellan politiker och ungdomar
4.      Årligt ungdomsforum för unga och politiker med start hösten 2009
5.      Utveckla nya kanaler och jobba med webbverktyg som kan intressera ungdomar   

Karlskoga och Degerfors deltar även i ett nationellt nätverk som bedrivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att få ytterligare inspiration om hur ungdomsdialogarbetet kan utvecklas.

Ungdomarna i Karlskoga har en egen sida. Här finns information om ungdomsfullmäktige, olika evenemang, påverkan med mera.

Klicka här - karlskoga.se/merung

Uppdaterad 2020-04-08