Till Karlskogas startsida

Antagningsregler Vuxnas lärande

Här kan du läsa om vilka behörighets-, ansöknings- och antagningsregler som gäller dig som vill söka utbildning på Vuxnas lärande i Karlskoga. Du kan också läsa om vem som har rätt att läsa på Vuxnas lärande.

Behörighetsregler till kommunal vuxenutbildning (Komvux) på grundskolenivå

Rätten att delta i utbildning inom Komvux på grundskolenivå regleras i Skollagen (2010:800) 20 kap 11§.

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundskolenivå på Vuxnas lärande i Karlskoga från och med den 1 juli det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet och folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun,
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Enligt rektorsbeslut på Vuxnas lärande i Karlskoga ska den som ansöker om att få läsa Svenska som andraspråk på grundskolenivå antingen uppvisa ett godkänt betyg i SFI D i ansökan eller genom ett nivåtest visa att han eller hon är på sådan nivå i svenska att han eller hon har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
I övriga grundskolekurser ställs inga krav på uppvisande av tidigare betyg. Alla sökande erbjuds nivåtest för att avgöra vilken nivå de ska börja på i sökt grundskolekurs.

Behörighet och rätt att delta i utbildning inom Komvux på gymnasienivå regleras i Skollagen (2010:800) kap 20 19-20§§.

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasienivå på Vuxnas lärande i Karlskoga från och med den 1 juli det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet och folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun (eller är folkbokförd i en kommun i Örebro län om ansökan gäller en yrkesutbildning på gymnasienivå förutom vård- och omsorgsutbildning),
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än 20 år om han eller hon har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning, och uppfyller övriga behörighetsregler enligt punkt 1, 2 och 3 ovan. Med slutförd utbildning avses att han eller hon har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från ett nationellt gymnasieprogram.

Den som behöver läsa gymnasiekurser för att bli behörig till en högskole- eller yrkeshögskoleutbildning har rätt att läsa dessa kurser på Komvux, förutsatt att behörighetreglerna ovan är uppfyllda. För behörighet till yrkeshögskola finns vissa begränsningar gällande vilka gymnasiekurser Komvux måste erbjuda.

Enligt rektorsbeslut på Vuxnas lärande i Karlskoga ska den som söker en påbyggnadskurs eller en yrkesutbildning på gymnasienivå visa att han eller hon har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (punkt 3 ovan) genom att i ansökan lämna in betyg eller intyg på godkända underliggande kurser eller lämna in betyg/intyg som visar att han eller hon uppfyller de förkunskapskrav som anges till yrkesutbildning, eller i vissa fall på annat sätt visa att han eller hon har förutsättningar att klara kursen/utbildningen (t.ex. genom nivåtest eller intervju).

Ansökan och antagning

Behörighet, rätt och antagning till utbildning på Vuxnas lärande i Karlskoga grundas på de uppgifter och handlingar som den sökande lämnar i samband med ansökan. Det är den sökande som ansvarar för att uppgifter och handlingar i ansökan är korrekta.

Vid ansökan ska alla betyg/intyg från tidigare studier bifogas. Den sökandes namn och personnummer ska framgå på de betyg/intyg som bifogas och underskrift av rektor ska synas. Observera att studieplaner och bilder från antagning.se inte godkänns som giltiga betygshandlingar. Betyg som den sökande fått på Vuxnas lärande i Karlskoga eller på Möckelngymnasiet behöver inte bifogas i ansökan. Uppgifter och handlingar som lämnas efter sista ansökningsdag beaktas inte.

För att bli antagen till utbildning inom Komvux ska behörighetsreglerna som beskrivs i tidigare stycken vara uppfyllda.

Om det skulle vara fler behöriga som sökt utbildningen än vad det finns utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet regleras i Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) kap 3 7§.

Hjälpte informationen på denna sida dig?