Till Karlskogas startsida

Arbetet med intoxikationer

Fokus på ett systematiskt arbetssätt kring förgiftningar vid ambulans och akutmottagningar.

Arbetets övergripande mål är att antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning och beroendeframkallande läkemedel ska minska. De lokala ANDT-prioriteringarna som Karlskoga och Degerfors kommuner har tagit fram ligger till grund för Intoxarbetet:

  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

De lokala ANDT-prioriteringarna ligger i linje med delar av den nationella ANDT-strategin.

Vad innebär Intox-arbetet?

Arbetssättet innefattar flera delar:

  • Samverkan och snabba kontaktvägar mellan akut, ambulans, IVA, psykiatri, polis och socialtjänst kring aktuella preparat, deras effekter samt orosanmälningar.
  • Stärka och utveckla vård- och stödkedjan
  • Utifrån analys av statistik från inkomna intoxer är målsättningen att utveckla det förebyggande arbetet.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling med hänsyn till aktuella preparat för bästa möjliga vård i mötet med förgiftade och anhöriga.

Hjälpte informationen på denna sida dig?