Till Karlskogas startsida

Så styrs Karlskoga kommun

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Till sin hjälp har de sedan olika förvaltningar där det arbetar tjänstepersoner. De förtroendevalda bestämmer vad som ska göras och tjänstepersonerna bestämmer hur besluten ska genomföras.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kommunens motsvarighet till riksdagen. Det är Karlskogas invånare som väljer vilka som ska sitta i kommunfullmäktige i de allmänna valen som hålls vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i viktiga frågor som gäller kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och vilka nämnder som ska finnas och vad de ska arbeta med. I Karlskogas kommunfullmäktige finns 47 mandat (platser) som fördelas till de olika partierna utifrån valresultatet. Moderaterna är största parti med 19 mandat. Socialdemokraterna är näst största parti med 17 mandat.

Länsstyrelsen i Örebro län räknar med hjälp av valsedlarna ut vilka personer som får de olika platserna. När kommunfullmäktige har tillträtt väljer de i sin tur vilka personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Det är de olika partierna som föreslår dessa personer. De förtroendevalda i kommunfullmäktige och i de olika nämnderna är så kallade ”fritidspolitiker”. Det innebär att de har andra jobb men utför dessa uppdrag på sin fritid. Det enda heltidsuppdrag som finns är det som kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls en gång i månaden och de är öppna för allmänheten. Vilka ärenden som ska behandlas samt handlingar till varje ärende publiceras på kommunens webbplats en vecka före sammanträdet. Man kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde på Cityradion.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och ledamöterna utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer också vem som ska vara kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens alla verksamheter. Kommunstyrelsen bereder (tar fram förslag till beslut) alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen en egen förvaltning – kommunledningskontoret.

Nämnder

Inom kommunen finns också ett antal fack-/driftsnämnder. De är uppdelade utifrån olika ansvarsområden; till exempel barn- och utbildning, social omsorg, kultur- och föreningsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor. Varje nämnd är en egen myndighet och ledamöterna (de förtroendevalda) väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod – det vill säga de fyra år som är fram till nästa val. Nämnderna arbetar självständigt inom sitt område utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har gett dem. Vissa stora frågor, som till exempel mål och budget, beslutas dock av kommunfullmäktige även för nämndernas räkning.

Förvaltningar

Under varje nämnd finns en förvaltning där det arbetar tjänstepersoner som bereder ärenden, verkställer de beslut om de förtroendevalda har fattat (politiska beslut) och bedriver all verksamhet som nämnden ansvarar för. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson.

Bolag

En del av kommunens verksamheter bedrivs i bolagsform. Några bolag är helägda kommunala bolag, som till exempel Karlskoga energi & miljö och Karlskogahem, och några är kommunen delägare i; till exempel Örebro läns flygplats AB.

Kommunrevisionen

All kommunal verksamhet, oavsett om den sker via nämnderna eller i bolagen, granskas för att se att man uppfyller de mål som kommunfullmäktige har satt upp, att man sköter sin ekonomi med mera. Detta görs av kommunrevisionen som är direkt underställd kommunfullmäktige. Kommunrevisionen bestämmer helt självständigt vilka områden de ska granska och till sin hjälp har de en professionell revisionsbyrå. Varje år beslutar kommunfullmäktige om man kan bevilja ansvarsfrihet till nämnderna; det vill säga att de har skött sitt uppdrag på det sätt som kommunfullmäktige har bestämt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?