Till Karlskogas startsida

Samhälle- och serviceförvaltningen

Samhälle- och serviceförvaltningen bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för ett gott liv genom välkomnande stadsplanering, samt ett klokt och innovativt folkhälso-, miljö- och barnrättsarbete.

Att ge den bästa möjliga servicen inom ramen för skattefinansieringen, inom kost, städ, teknik och fastigheter. Övergripande styrning och ledning består av ledning och chefsstöd. Kost och städ, samt Teknik och Fastighet är organiserat i verksamheter med strategiskt ansvarig verksamhetschef och operativt ansvariga enhetschefer. Samhälleliga förutsättningar är organiserat med tre strategiskt ansvariga enhetschefer.

Ansvariga nämnder

Samhällsbyggnadsnämnden
Folkhälsonämnden

Antal anställda

Cirka 300

Verksamheter och enheter inom förvaltningen

  • Enheten för social hållbar utveckling
  • Enheten för ekologisk hållbar utveckling
  • Enheten för samhällsutveckling och geodata
  • Fastighet
  • Fastighetsservice
  • Gata och trafik
  • Park och verkstad
  • Fyra köksområden i Karlskoga och Degerfors
  • Fyra städområden i Karlskoga och Degerfors

Enheten för social hållbar utveckling har uppdraget att skapa förutsättningar för ökad jämlikhet och jämställdhet i hälsa och att implementera barnkonventionen i kommunernas styrning och ledning.
Enheten för ekologisk hållbar utveckling har uppdraget att vara ett metod-, utvecklings- och kunskapsstöd till kommunens egna verksamheter i arbetet med omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Enheten för samhällsutveckling och geodata har uppdraget fysisk planering med detaljplaner, områdesbestämmelser samt utför mätningar och utsättningar. Enheten ansvarar för kommunens geodatabaser. Hit hör också den kommunala Lantmäterimyndigheten.
Kostverksamheten lagar och serverar mat till barn, elever och äldre inom förskolor, skolor och äldreomsorg inom Karlskoga och Degerfors kommuner.
Städverksamheten ansvarar för städservice till kommunernas kärnverksamheter som utbildning, vård och omsorg samt andra kommunala verksamheter.
Teknik- och fastighetsverksamheten består av enheterna fastighet, fastighetsservice, gata, trafik, park, verkstad, skog, växthus och hallvaktmästare. Verksamheten ansvarar för att vårda och utveckla Karlskogas gator, parker, lekplatser, grönområden, naturnära skog och kommunägda fastigheter.

Förvaltningschef: Ulrika Lundgren

Kontaktuppgifter

E-post:
samhallsbyggnad@karlskoga.se (samhällsbyggnadsnämndens diarium)
fkn@karlskoga.se (folkhälsonämndens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00 (Servicecenter)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 35

Öppettider:
Endast förbokade besök

Postadress:
Karlskoga kommun
13. Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?