Till Karlskogas startsida

LONA projekt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

I Karlskoga pågår just nu ett antal olika LONA projekt.

LONA Ängar i samarbete 2

LONA Ängar i samarbete 2, pågår mellan 2024-2026.

Syftet med projektet är att gynna naturvärden kopplade till ängsmarker och insekter, samt att skapa attraktiva öppna rekreationsmiljöer för besökare i kommunen. Projektet syftar också till att skapa ett intresse för ängar, t.ex. föreningar och andra organisationer att engagera sig i ängsmarker, men även försöka locka fler delar av kommunen till att arbeta med ängar, t.ex. Gatuenheten som i detta projekt tar sig an ett urval av vägkanter med omnejd.

Syftet är också att sprida kunskap om naturvärden i odlingslandskapet.

LONA Ätbart för pollinerare och människa – del 2 (Gråbo Trädgård)

LONA Ätbart för pollinerare och människa – del 2 (Gråbo Trädgård), pågår 2023-2025.

Syftet med projektet är att skapa ängsmark i ytterområdena runt den nyskapade Gråbo trädgård på ett kulturhistoriskt korrekt sätt. Förbättra förutsättningarna för den nyetablerade trädgården genom att bygga skydd i form av gärdesgård mot skadedjur som hjortar och vildsvin.

Man ska också vidareutveckla odlingarna med gynnsamma perenner (i huvudsak blommande/bärande träd och buskar) anpassade till de gamla odlingarna som fanns här. Växtvalet baseras på lista på kulturhistoriskt korrekta växter framtaget med stöd av länsmuseet men även med tanke på dess nytta för pollinerare.

I projektet ska vi utveckla information gällande pollinatörer vi gynnar, växterna vi väljer att odla, m.m., samt bjuda in till kunskapsspridning via guidningar för skola, förskola, integrationsprojekt, allmänhet, m.fl

Målgrupp och mer information

I projektet alla är välkomna att hjälpa till och odla tillsammans med oss på Gråbo.
Läs mer om det pågående arbetet på Möckelnföreningarnas hemsida.

Gråbo trädgård, mockelnforeningarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA Våtmarker i skog

LONA Våtmarker i skog, pågår 2022-2024.

Projektet är det första av detta slag som Karlskoga kommun någonsin genomfört. Syftet med projektet är därför uppdelat i två områden. Dels att återställa utdikade våtmarksmiljöer inom de utvalda områdena för att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening, vattenhushållning, grundvattenbildning och flödesutjämning, men även att gynna biologisk mångfald, att öka kunskapen om vattenmiljöer för allmänheten, samt att öka kunskapen hos beslutande tjänstemän och politiker inom kommunen.

Det andra syftet är att undersöka möjligheterna till att göra liknande våtmarksrestaureringar på andra delar inom Karlskoga kommuns skogsinnehav.

LONA Stadsträd

LONA Stadsträd, pågår 2022-2024.

Syftet med projektet är att skaffa sig en grundläggande koll på vilka värdefulla träd vi har på kommunens mark, dokumentera förekomsterna digitalt, samt att ta fram en trädvårdsplan och en policy som kan ligga till grund för hur framtida stadsutveckling och exploatering ska ta hänsyn till förekomst av värdefulla träd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?