Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Notera det stora stenblocket vid älvkanten.

Naturreservat

I Karlskoga finns sex stycken kommunala naturreservat. Här kan du läsa mer om vad de har att erbjuda. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om andra naturreservat i området.

Läs mer om andra naturreservat i och runt Karlskoga på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

Bullerdalens naturreservat ligger i östra delen av Karlskoga och gränsar till östra kyrkogården. Dalen utgörs av en 10-20 m djup bäckravin som skapats genom att Bullerbäcken skurit sig igenom jorden.

Här finns många fina gångstigar i området, som ständigt förändras av bäckens flöde. Granskog och blåbärsris dominerar reservatet, men området har en artrik fauna med bland annat 14 ormbunksarter. Här kan man bland annat se strutbräken, måbär, lilja, trolldruva och underviol.

Grillplats: Ja, i reservatets södra del

Läs mer om Bullerdalens naturreservat.

Fisksjön är en fågelsjö främst för olika våtmarksfåglar. Runt sjön finns tre fågeltorn. Fåglar som kan ses är fiskmås, skrattmås och större hackspett.

Området kring sjön är våtmark och åkermark där nötboskap betar. Betesmarken och maden i norr har tillträdesförbud mellan 1 april-1 augusti. En två kilometer lång led finns runt hela området och fågeltorn finns.

På östra sidan ligger ett stort berg med branta sluttningar som har en vacker utsikt över Fisksjön. Området blev naturreservat 1981.

I området kan man se rödklint, plattstarr, kärrspira, nickskärra och gullpudra.

Grillplats: Ja

Läs mer om Fisksjöns naturreservat

Fuxboudden består till stor del av äldre barrskog med stor variation i trädålder, skiktning och dimension. Framförallt finns det i området gott om gammal tall med uppskattade åldrar på omkring 150-200 år.

I de äldre skogsbestånden finns naturskogskvaliteteter med unga och gamla träd, ofta med håligheter. Här finns både döda och levande träd som i stor utsträckning är självgallrande genom naturliga störningsprocesser. Hela Fuxboudden håller ett gynnsamt mikroklimat för fuktighetskrävande arter i och med närheten till Våtsjön tillsammans med den slutna skogen och de stora förekomsterna av stenblock och fuktsvackor.

Skogarna runt Fuxboudden har sedan 1930-talet fungerat som ett uppskattat och välbesökt friluftslivs- och naturupplevelseområde i kommunen. Orienteringsklubben har en klubbstuga i området, Djerfstugan som byggdes av klubbens medlemmar år 1943. Denna nyttjas frekvent året om tillsammans med det ledsystem som finns i området.

Syftet med naturreservatet Fuxboudden är att områdets skogar och andra ingående naturtyper liksom områdets orörda karaktär och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Syftet är vidare att lämpliga åtgärder ska vidtas för att underlätta för friluftsliv, naturpedagogik och upplevelser.

Grillplats: Ja, vid Djerfstugan.

Läs mer om Fuxbouddens naturreservat.

Friluftsområdet Lunnedet och Knappfors slussar är både Karlskogabornas rekreationsområde och ett besöksmål med badplatser, vandringsleder, båtiläggningsplats, kaffe- och matservering, camping och handelsbodar.

Läs mer om Lunnedets naturreservat.

Området ligger i de centrala delarna av Karlskoga. Åsen är en rullstensås som bildades under istiden och är idag mest bevuxen av skog.

Området har fina cykel- och gångvägar.

Grillplats: Nej

Läs mer om Rävåsens naturreservat.

Torkesviken ligger cirka en kilometer norr om Östra kyrkogården och området gränsar mot Svartälven.

Reservatet är ett viktigt rekreationsområde med flera motionsspår i varierande sträckningar. En del av sträckningen fungerar även som elljusspår. I början av spåret, vid parkeringsplatsen, finns ett vindskydd med eldplats där det är tillåtet att göra upp eld. Det finns också ett vindskydd längre in i spåret, som framöver kommer rustas upp.

Området blev reservat 2002.

Läs mer om Torkesvikens naturreservat.

Uppdaterad 2020-05-04