Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Så styrs Karlskoga kommun

Sverige är indelat i 290 kommuner. Ordet kommun betyder gemensam. En kommun har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa verksamheter är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra verksamheter är frivilliga.

Kommunerna har enligt lag ansvar för:

 • socialtjänst
 • skola och utbildning
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • avfallshantering och renhållning
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänst
 • beredskap och säkerhet
 • överförmyndarverksamhet

Annan verksamhet är frivillig, till exempel:

 • fritidsverksamhet
 • kulturverksamhet
 • energirådgivning
 • turistinformation

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som gäller kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, väljer ledamöter till nämnder och bestämmer vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsvalet. I direkta val fördelas de 47 mandaten mellan partierna som ställt upp i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser.

Under nuvarande mandatperiod har Moderaterna 15 mandat i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna 14, Sverigedemokraterna 5, Vänsterpartiet 4, Centerpartiet 3, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 2
och Miljöpartiet de Gröna  har 2.

Under mandatperioden 2018-2022 kommer Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att styra i minoritet. I kommunfullmäktige har partierna tillsammans 22 av 47 mandat. Alltså mindre än 50 procent.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls enligt ett fastställt schema varje månad. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i lokalpressen och på kommunens webbplats. Det är öppna möten som du är välkommen att följa på plats. Kommunfullmäktige direktsänds också i radio på 103,8 MHz alternativt 97,0 MHz Cityradion.

Handlingarna till kommunfullmäktige är offentliga och finns att ta del av på kommunkansliet och vid respektive sammanträde.

Mer information om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget.

Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen en egen förvaltning och arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter ett kommunalråd som företräder de styrande partierna och är kommunstyrelsens ordförande. Under mandatperioden 2019–2022 är Tony Ring (M) kommunstyrelsens ordförande.

I kommunstyrelsen fördelas platserna så här: Moderaterna 3, Centerpartiet 1, Kristdemokraterna 1, Liberalerna 1, Socialdemokraterna 4,  Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet 1 och Sverigedemokraterna har 1 ledamot.

Mer information om kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att handlägga om alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

Utöver kommunalrådet finns två politiker som är förtroendevalda på 40 procent vardera. Det är Inga-Lill Andersson (C) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och  Liselotte Eriksson 2: e vice ordförande i kommunstyrelsen. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker, det vill säga de har ett arbete eller studier vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.

Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I Karlskoga kommun finns tio nämnder:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Folkhälsonämnden (gemensam nämnd med Degerfors kommun)
 • Gymnasienämnden (gemensam nämnd med Degerfors kommun)
 • Krisledningsnämnden (endast aktiv vid krissituationer)
 • Kultur- och föreningsnämnden
 • Myndighetsnämnden (gemensam nämnd med Storfors kommun)
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Valnämnden
 • Socialnämnden


Karlskoga kommun har även del i Överförmyndarnämnden och Administrativa nämnden som Kristinehamns kommun är värdkommun för.

Nämnderna fungerar som lokala kommunstyrelser och har egna verksamhetsområden.

Utgångspunkten är närhetsprincipen, det vill säga besluten ska fattas så nära de berörda som möjligt.

Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har det oftast behandlats i någon av nämnderna eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett styrelser och nämnder och kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att besluta i vissa frågor, genom så kallad delegation.

Mer information om nämnderna

Förvaltningar

Under varje nämnd finns förvaltningar med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Mer information om förvaltningarna

Bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, där kommunen är hel- eller delägare. Exempel på sådana bolag i Karlskoga är Karlskoga Energi och Miljö AB och Karlskogahem AB

Mer information om bolagen

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.

Mer information om kommunrevisionen

Uppdaterad 2019-01-03