Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Överklaga bygglov

Ditt överklagande på ett bygglov måste vara skriftligt och lämnas in till myndighetsnämnden. Det är dock länsstyrelsen som prövar och fattar beslut om överklagandet.

Det är endast den person som beslutet angår, som beslutet kan anses ha gått emot, som har möjlighet att överklaga ett beslut.

Länsstyrelsen tar ställning

Ett överklagande om bygglov lämnas in till nämnden, men prövas av länsstyrelsen.

Inom tre veckor från besked

För att ditt överklagande ska kunna tas upp, måste din skrivelse ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.  

Att överklaga ett bygglov steg för steg

Det här behöver du göra:

  • Ditt överklagande måste vara skriftligt.
  • Ange vilket beslut det gäller, genom att t.ex. skriva paragraf från protokollet, beslutsdatum och/eller ärendets diarienummer (alla uppgifter finns i de papper du har fått skickat till dig från kommunen).
  • Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Om du har handlingar (dokument, papper) eller annat som stöder din uppfattning, så skicka med dem.
  • Du måste skriva under med din namnteckning och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
  • Skicka eller lämna in ditt skriftliga överklagande till myndighetsnämnden. Din skrivelse måste ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet, om det ska kunna tas upp.

Adress till myndighetsnämnden är: Myndighetsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen -13, Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga.

Vad händer med överklagan?

När skrivelsen med överklagandet kommit in till myndighetsnämnden, prövar nämnden om den kommit in i rätt tid. Om din skrivelse har kommit in i rätt tid lämnar vi över skrivelsen och alla handlingar i ärendet till länsstyrelsen i Örebro län

Uppdaterad 2019-12-09