Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kontrollplan

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet. Genom att utföra kontroller över moment som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de utförs fel, kan man ha uppsikt över att momenten utförs rätt. Här kan du läsa mer om vad en kontrollplan ska innehålla och även ta del av exempel på kontrollpunkter.

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Vem upprättar kontrollplanen?

Det är byggherren som upprättar ett förslag på kontrollplan, men det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap till exempel kontrollansvarig.

Så här upprättar du en kontrollplan

Du kan själv välja att upprätta din kontrollplan eller använda mallen och de exempel på kontrollpunkter som finns för olika sorters projekt. Exemplen är inte uttömande utan fler eller färre punkter kan behövas. Boverkets byggregler kan ändras och byggherren ansvarar för att kontrollera mot rätt kapitel och kontrollera att hänvisningarna stämmer.

  1. Fyll i grundinformationen om projektet och projektbeskrivningen.

  2. Fyll i de kontroller som är aktuella i projektet under rubrikerna Kontroll avser, Kontrollmetod, Kontroll mot, Kontrollant. Kontrollant kan vara du som är byggherre, entreprenör eller sakkunnig.
  3. Fyll i kontrollantlistan. Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör samt kontaktuppgifter. Om du anlitar flera entreprenörer och projektörer kan du skriva ner namnen på dessa på ett separat papper som du skickar med.

  4. Om projektet innehåller rivningsåtgärder fyller du även i mallen för rivningsmaterialinventering och skickar med som en bilaga. Inventeringen ska redovisa vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljövänligt och av myndigheter godtagbart sätt.

Kontrollplan, mallPDF

Exempel på kontrollpunkterPDF

RivningsmaterialinventeringPDF

När ska kontrollplanen lämnas in?

Vid enklare projekt, där det inte krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in vid ansökningstillfället. Byggnadsnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet. Vid större projekt lämnas kontrollplanen in i samband med tekniskt samråd det vill säga efter det att bygglov beviljats och upprättas alltid av en kontrollansvarig. Det är byggnadsnämnden som bestämmer om en kontrollansvarig krävs. När byggnadsnämnden godkänt byggherrens förslag på kontrollplan skickas denna ut tillsammans med startbeskedet. Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till byggnadsnämnden så att slutbesked kan ges. Först då kan byggnaden tas i bruk.

Uppdaterad 2019-05-31