Till Karlskogas startsida

Olovlig användning av kommunens mark

Att använda kommunens mark för privat bruk kallas annektering och är olaglig. Olovlig användning kan till exempel vara uppställning av studsmattor, sandlådor, pallkragar eller en uppställd husbil utanför den egna tomtgränsen. 

Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Otillåten dumpning

Att dumpa sitt trädgårdsavfall i skogen är inte tillåtet. Det är heller inte tillåtet att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns. Antingen ska komposten vara placerad i trädgården eller så kan du köra avfallet till en återvinningscentral.

Exempel på olovliga anläggningar:

  • Staket och planteringar
  • Komposter
  • Vedupplag
  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
  • Skjul
  • Lekstugor
  • Sandlåda
  • Gungställning
  • Studsmatta

Ansvar för fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker var din tomtgräns går kan du ladda ner en tomtkarta för din fastighet, se länk nedan.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och ta bort privata egendomar och anläggningar snarast.

Kommunens roll

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta görs via Polisen, se länk nedan.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats, polisen.se Länk till annan webbplats.

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, kapitel 8, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Det är detaljplanen som styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark är inte avsedd för privat användning och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?