Till Karlskogas startsida

Detaljplan för Frökenborg

Granskning

Ärendenummer

SBN 2021-00017

Granskningstid

 5 april - 19 april 2024

Planområde

Planområdet är beläget på östra sidan av sjön Möckeln, söder om Södra Parvägen i anslutning till golfbanan, cirka 3 kilometer från Karlskoga centrum (fågelvägen).

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten Valåsen 2:5 i anslutning till befintliga bostadskvarter.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut vid begäran.

Synpunkter senast 19 april 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2021-00017 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?