Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP), som ger en helhetsbild av kommunen, dels för kommunens egen planering dels för att vägleda andra myndigheter eller motsvarande.

Översiktsplanen visar främst hur mark och vatten bör användas, vad som bör byggas var, och hur det bör se ut. Gällande översiktsplanen antogs 1 mars 2011.

Den är inte juridiskt bindande utan en politisk viljeinriktning. För att åstadkomma bindande regler, måste detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas och antas.

En översiktsplan är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Översiktsplanen är kommuntäckande och ska bidra till att nå kommunens övergripande vision, Karlskoga vision.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om att upprätta en ny översiktsplan, men det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta den. I mars 2011 antogs den översiktsplan som gäller idag.

En översiktsplan ska redovisa:

  • Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  • Kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
  • Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer

Ett program visar ambitioner och riktlinjer i ett geografiskt avgränsat område inom Karlskoga kommun. Programmet gäller för ett mindre geografisk område än översiktsplanen men för ett större område än detaljplanen. Liksom översiktsplanen är programmet inte en laga handling, utan fungerar endast som en gemensam inriktning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?