Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Planprocessen

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Planprocessen är en demokratiskprocess som syftar pröva att marken är bäst lämpad för den användning som detaljplanen föreslår.

I planprocessen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Processen låter boende och fastighetsägare inom det berörda området ta del av de planer som finns för området. Berörda personer och ibland även allmänheten har då även möjligheten att lämna synpunkter på dessa.

Planläggning enligt plan- och bygglagen

Dagens lagstiftning ger varje kommun rätt att planlägga för användningen av mark och vatten, oavsett vem som äger området. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. Planprocessen regleras genom plan- och bygglagen (PBL) och kan föras med olika planförfaranden. Förfarande väljs med stöd av PBL baserat på bland annat hur betydande detaljplanen är för allmänheten och miljön.

Översiktsplan, program och detaljplan

Översiktsplanen är till skillnad från detaljplanen inte juridiskt bindande, utan ett vägledande dokument som visar den politiska viljeinriktningen i Karlskoga kommun. Ett program visar riktlinjer och ambitioner i ett avgränsat område, som en slags fördjupning av översiktsplanen för specifikt område. En detaljplan tas oftast fram utifrån de riktlinjer som ges av antingen översiktsplanen eller ett program. Detaljplanen är juridiskt bindande och styr bland annat hur mark- och vattenområden ska användas och utformas.

Bild som visar planprocessen: planuppdrag, samråd, ev. samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande, laga kraft.

Bilden visar planprocessens alla steg vid ett standardförfarande.

Hur en detaljplan tas fram

Detaljplaner kan tas fram med antingen begränsat, normalt eller utökat planförfarande. Planen inleds i normalfall när handläggaren får ett uppdrag, vilket är ett politiskt beslut om att förslag till detaljplan ska tas fram. När handläggaren arbetat fram ett förslag, med stöd av i huvudsak plan- och bygglagen går planförslaget ut på samråd under minst tre veckors tid. Samrådet syftar samla information, önskemål och synpunkter från samrådskretsen. Planförslaget granskas parallellt av kommunala och statliga instanser. Synpunkter från samrådsskedet dokumenteras och besvaras i en redogörelse. Samrådskretsen meddelas om att förslaget eventuellt har reviderats utefter synpunkterna och kommer ställas ut för granskning under minst två veckors tid.

Till granskningshandlingarna bifogas samrådsredogörelsen, det går där att utläsa hur synpunkterna tillgodosetts och påverkat planens utformning. Granskningen är sista kommunikationssteget, och sista möjligheten till att skriftligt lämna synpunkter. Granskningsskedet dokumenteras i en redogörelse. När granskningstiden löpt ut är förhoppningen att detaljplanen ska kunna gå till antagande, vilket är ett politiskt beslut av våra politiker i Samhällsbyggnadsnämnden. När detaljplanen efter antagande vunnit laga kraft är den gällande, vilket innebär att den juridiskt reglerar hur planområdet får användas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?