Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på alla typer av avlopp som ligger i områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsvattennätet.

En enskild avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det renas i en godkänd anläggning.

En bra källa till ytterligare information om enskilda avlopp är Avloppsguiden, som du hittar en länk till i högerspalten.

Vad säger lagen?

Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller på något annat sätt tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För att
det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
finnas.

Du behöver tillstånd för att anordna en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas, och du ska göra en anmälan till miljöförvaltningen i god tid innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Egenkontroll

Du som redan har en egen avloppsanläggning i drift ska genom egenkontroll utföra
den skötsel och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det sker utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med hjälp av checklistan Grönt, gult, rött avlopp, ett dokument som du hittar i sidans högerspalt, kan du själv kontrollera om din fastighets avlopp fungerar bra eller om du behöver förbättra eller bygga om avloppet på något sätt.

Får du problem med ditt enskilda avlopp, till exempel stopp i ledningar och rör eller liknande kan du kontakta Karlskoga Energi och Miljö för att köpa extra slamtömning. Det kan också vara bra att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning.

Olika typer av avloppsanläggningar

Markbäddar och infiltrationsanläggningar är de vanligaste anläggningstyperna i Karlskoga och Storfors kommuner. Om de anpassas till markförutsättningarna och
utformningen och belastningen fungerar är dessa anläggningar som regel
bra även om reningsfunktionen kan avta med tiden.

Nya ökade reningskrav gör att man vid nybyggnation även väljer minireningsverk
eller kompletterande fosforrening. I besvärliga lägen kan slutna tankar vara
ett alternativ. Det enklaste och billigaste alternativet är en kretsloppsanpassad torrtoalett och infiltrering av bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Läsa gärna mer om olika avloppsanläggningar på naturvårdsverkets hemsida. Länkar till tre faktablad, som är aktuella för detta ämne, hittar du högerspalten på denna sida.

Uppdaterad 2020-10-01

Kontakta alltid miljökontoret om du planerar att göra något med ditt avlopp.