Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansök om detaljplan

Planbesked

Du som är fastighetsägare, verksamhetsutövare eller motsvarande som avser vidta en åtgärd som kräver  upphävande eller ändring av befintlig detaljplan, eller att en ny detaljplan upprättas, kan ansöka hos kommunen om ett planbesked.
Ansökan ska göras av den som avser att utföra åtgärden. Normalt görs begäran av fastighetsägaren som vill se en justering av den detaljplan som råder över ens fastighet, för att kunna bedriva en annan typ av verksamhet, bygga något större eller på en annan plats.

När kommunen mottagit en komplett ansökan skickas en bekräftelse till avsändaren. Därefter gör en handläggare på planenheten en mindre utredning för huruvida  det är möjligt och lämpligt att genomföra förfrågan.
Denna bedömning utmynnar i ett underlag för ett politiskt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden där man tar ställning till om arbetet för sådan åtgärd ansökan berör ska inledas. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga
användningen av mark och vatten, och endast kommunen har möjlighet att inleda detaljplanering, kalla det kommunala planmonopolet (Plan- och bygglagen SFS 2010:900 1 kap. 2 §).

Det politiska beslutet (planbeskedet) kan antingen bli positivt eller negativt – det vill säga om kommunen har för avsikt att bedriva en vidare prövning i en detaljplaneprocess eller inte.

Beslutet kan inte överklagas, och ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. 

Ytterligare information: Informationsbrev - planbeskedPDF

Kommunen behöver få in en komplett ansökan om planbesked och den ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det berörda området. Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska en kort beskrivning finnas om karaktären och omfattningen. Kommunen ska ge sitt planbesked 4 månader efter begäran har kommit in.

Ansök om planbeskedPDF

Handläggningstiden och kostnaden för planbeskedet varierar beroende på hur omfattande åtgärden som ansökan om planbeskedet avser är. Antingen är det en enkel, medelstor eller stor åtgärd vilket visar sig av handläggarens inledande utredning med stöd av mallarna som följer.


                                                              Positivt                                Negativt

Enkel åtgärdPDF                                        10 000 kr                               6 000 kr

Medelstor åtgärdPDF                                 15 000 kr                               9 000 kr

Stor åtgärdPDF                                            30 000 kr                            18 000 kr

Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Uppdaterad 2019-09-18