Till Karlskogas startsida

Barnrättsguiden

Alla barn upp till 18 år är rättighetsbärare - bärare av mänskliga rättigheter. Karlskoga och Degerfors arbetar aktivt för att uppfylla barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Denna guide är till för dig som vill veta mer om barnkonventionen och barns rättigheter.

Syftet med barnrättsguiden är att samla information och kunskap kring barnets rättigheter på ett och samma ställe samt att det ska vara lätt att göra rätt i arbetet med barnkonventionen!

Guiden vänder sig till dig som är under 18 år och som vill veta mer om dina rättigheter, till anställda och förtroendevalda som vill arbeta för att omsätta barns rättigheter i praktiken, samt till invånare över 18 år som vill lära sig mer om barns rättigheter.

Fakta om barnets rättigheter för dig under 18 år

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Alla barn har samma rättigheter och inget barn får diskrimineras. Du kan inte bli av med dina rättigheter oavsett vad som händer i ditt liv.

Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Du har rätt att känna till dina rättigheter och vuxna är skyldiga att se till att du får kunskap om vad det innebär.

Barnkonventionen har fyra grundprinciper som säger att alla barn är lika mycket värda, att vuxna ska ta reda på vad som är det bästa för barn, att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Här finns några tips på hur du kan lära dig med om dina rättigheter:

Fakta om barnets rättigheter för dig som är vuxen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn.

Enligt barnkonventionen är alla barn rättighetsbärare. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barn ska ses som kompetenta och handlingskraftiga samt erbjudas stöd och skydd vid behov.

Barnkonventionen är ett rättsligt internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men den finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och är lika värda.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Du kan läsa mer om barnkonventionen och barns rättigheter på följande sidor:

Delaktighet och inflytande för barn och unga

Du som barn har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dig. Det gäller både frågor som rör dig direkt som individ och frågor som berör dig på ett övergripande plan, till exempel om ditt bostadsområde ska göras om.

En förutsättning för att kunna vara delaktiga är att ha tillgång till information kring de beslut som ska fattas och vad dessa innebär. Det räcker alltså inte att du som barn ges möjlighet att utrycka din åsikt, du ska också få anpassad information om vad saken gäller.

I Karlskoga kommun finns flera möjligheter för dig som barn och ung att göra din röst hörd. Du har till exempel rätt att vara med i ett elevråd eller att lyfta dina tankar till elevrådet på din skola. Du kan gå med i Karlskogas ungdomsfullmäktige för att påverka beslut som fattas i kommunen. Du kan också lämna in ett så kallat Karlskogaförslag om du har idéer på saker som kan förändras i kommunen.

Kunskapsbank barns rättigheter

Här kan du hitta mer information om barns rättigheter och hur de kan tillämpas inom olika verksamhetsområden.

Prövning av barnets bästa:

Barnkonventionen som lag:

Delaktighet och inflytande:

Barnkonventionen i skolan:

Barnkonventionen i socialtjänsten:

Barnrättsorganisationer:

Barnkonventionen hos andra myndigheter:

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?