Till Karlskogas startsida

Detaljplan för del av Högåsen 2:156 och 2:162, Äspenäs gård

Granskningstid / Samrådstid: 27 mars - 17 april 2024

Ärendenummer

SBN 2020–00038

Samrådstid

27 mars - 17 april 2024

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 -19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Planområde

Planförslaget omfattar bostadsändamål i två delområden norr och söder om Åkerholmsvägen. Bebyggelsens utformning regleras i syfte att anpassas efter landskapsbilden och kulturmiljön. Äspenäs gård ingår i planen liksom ett stråk med naturmark som ansluter till tidigare planlagd mark.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i sjönära läge som även främjar en landsbygdsutveckling. Planen möjliggör för villor, parhus och radhus i en till två våningar. Bebyggelsen länkas samman med intilliggande bostadsområden och möjliggör för byggnation av cirka 40 nya bostäder anpassade efter markterrängen. Äspenäs gård tillskrivs varsamhetsbestämmelse för att bibehålla dess kulturmiljövärden.

Planhandlingar

Synpunkter senast 17 april 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 17 april kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2020–00038 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?