Till Karlskogas startsida

Uppdatering oktober

En maskin som plattar till sten på byggarbetsplatsen.

Bilden visar hur byggarbetsplatsen sett ut under oktober.

Under hösten har det hänt mycket på Villa Strå. Vi började med att gräva fram och ta bort två stycken gamla källargrunder som låg kvar i marken efter tidigare bostadsområde samtidigt startade arbetet med att rensa bort gamla VA-ledningar. Vi har även tagit ned träden på tomten och börja schakta bort matjord.

Oktober 2023

I oktober etableras de första personalbodarna på plats. Arbetena med att rensa bort gamla husgrunder, VA ledningar och återfyllning av dessa blir klara under oktober månad.

Under hus 2 består marken av lera och för att den skall klara vikten från byggnaden behöver den komprimeras. Detta görs genom att överlasta ytan med 1,5m bergkross. Materialet ligger nu utlagt över hela hus 2 och varje vecka följer vi upp och mäter hur mycket marken sjunker.

Vid schaktningsarbeten för byggnaden har även en del berg påträffats vilket kommer medföra att vi kommer behöva spränga på tomten.

Arbete framåt

November - december

Markarbeten fortsätter med att gräva ned nya VA ledningar samt schakta fram grundläggningen för hus 1. Vi börjar även att bygga de första vägarna på tomten

I början av nästa år

I slutet av januari kommer vi att påbörja arbetena med den första grundplattan och i början av februari kommer vi montera vår stora kran som kommer synas från långt håll.