Till Karlskogas startsida

Nytt badhus

Vid Nobelområdet i Karlskoga planeras just nu för byggnation av ett nytt badhus.

På Nobelområdet i Karlskoga planeras det för byggnation av ett nytt badhus.

Tidsplan

Projektet kommer att pågå från och med sommaren 2023.

Byggblogg - aktuellt just nu

I byggbloggen för det nya badhuset hittar du återkommande uppdateringar om vad som händer i projektet.

Frågor och svar

När påbörjas byggarbetet?

Byggnationen av både Nobelhallen och Badhuset planeras att påbörjas under hösten 2024.

När kommer projektet stå färdigt för inflytt?

Tidplanen är i dagsläget inte färdigställd, men förhoppningen är att Nobelhallen ska vara klar hösten 2026. Invigning av badhuset kan förhoppningsvis ske under andra halvan av 2027.

Får verksamheterna vara med och påverka utformning?

Just nu pågår så kallade referensgruppsarbeten för respektive projekt. I referensgrupperna ingår verksamheter, kommunala förvaltningar och andra intressenter som påverkas av projekten. Meningen med referensgruppsarbetet är att alla berörda parter ska få vara med och tycka till kring utformningen av Nobelhallen respektive badhuset.

Var ska badhuset byggas?

Badhuset är tänkt att placeras på den stora ”Cirkusparkeringen” mellan Norrleden och gång- och cykelbanan som skär genom Nobelområdet. Badhusets södra fasad ska löpa längsmed gång- och cykelvägen mellan Nobelstadion och Nobelhallen.

Hur kommer parkeringen att påverkas under byggtiden?

Vi kommer under några år ha en begränsning i den befintliga parkeringsytan som finns. Vårt projektkontor kommer med tiden att växa och bli större och byggnationen av badhuset kommer att medföra trafiksituationer som vi arbetar parallellt med att lösa.

Kommer parkeringsytan att räcka till för både badhus och ishall?

Under tiden som projekten pågår så arbetar vi löpande med att skapa fler parkeringsytor och platser i närområdet.

Hur mycket kommer projekten att kosta kommunen?

Vi har ett politiskt beslut om 508 miljoner kronor för projekten samt ett tillägg om 8,6 mkr som är riktade för parkeringsprojektet. Som tidigare har framgått i media så har projektet gått upp med en indexreglering till våra politiker att besluta om, detta då marknaden och branschen genomgått en kostnadsförändring som varit extraordinär de senaste åren. Vi uppdaterar med mer information efter beslut från politiken.

Samarbetspartners

Här listar vi våra upphandlade samarbetspartners.


OmrådeFöretagArbetar medArkitektLiljewall ArkitekterArkitekt från Liljewall kommer att ta fram alla arkitekthandlingar som är nödvändiga för de båda projekten. Arkitekten medverkar hela vägen från start till färdiga bygghandlingar och relationshandlingar.Landskapsarkitekt, LALiljewall ArkitekterLandskapsarkitekten kommer att ta fram alla landskapsarkitekthandlingar för områdena kring Nobelhallen och simhallen.KonstruktionNCC THKonstruktörer från NCC kommer genomföra beräkningar på befintlig konstruktion i Nobelhallen samt ta fram konstruktionshandlingar för både Nobelhallen och simhallen.Energi, fukt, Miljö/hållbarhetNCC THNCC TH kommer att göra energiberäkningar, fuktberäkningar och framtagande av erforderliga handlingar kring detta.BrandBrandskyddslagetBrandskyddslaget kommer att ta fram alla erforderliga brandskyddshandlingar och ta beslut kring vilka brandtekniska skyddsanordningar som krävs för Nobelhallen respektive simhallen. Brandskyddslaget ser även över det befintliga brandskyddet i Nobelhallen.BodetableringCRAMOCRAMO står för bodetableringen.ElElcenterElentreprenören kommer att tillsammans med medkontrakterade projektörer att ta fram elhandlingar och genomföra alla elarbeten för Nobelhallen och simhallen, så som kabeldragning, installation av el och telefoni med mera.VentilationVentpartnerVentilationsentreprenörerna kommer att tillsammans med medkontrakterade projektörer för respektive delprojekt att utföra alla ventilationsarbeten. Dimensionering av ventilationstrummor, fläktar, ventilationsschakt och all montering/installation med mera.Vatten och sanitet, VSLG ContractingLG kommer tillsammans med medkontrakterade projektörer att ta fram alla rörhandlingar och utföra alla rörinstallationer för båda delprojekten.


Vattenrening

Enviroprocess

Vattenreningen till bassänger i simhallen kommer att projekteras och levereras av Enviroprocess.

Hjälpte informationen på denna sida dig?