Till Karlskogas startsida

Resor och ekonomi

Här finns information för elever i gymnasieskolan om elevresa, inackorderingstillägg och om du ska gå på en skola utanför Karlskoga kommun.

Du ansöker om elevresa via e-tjänsten för elevresa. För elever i anpassad gymnasieskola gäller e-tjänsten för skolskjuts, inte elevresa. Du hittar båda e-tjänsterna längst ner på sidan.

Busskort

Elever i gymnasieskolan som är i behov av resa mellan hemmet och skolan kan ansöka om busskort. För att busskort ska beviljas gäller följande:

  • Eleven är folkbokförd i Karlskoga kommun.
  • Elevens kortaste väg till skolan från hemmet är minst 6 km.
  • Eleven är heltidsstuderande.
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag.
  • Eleven har rätt till studiebidrag.
  • Om kraven i de första fyra punkterna är uppfyllda kan en elev beviljas busskort från och med första terminen i gymnasieskolan även om eleven ännu inte har fyllt 16 år.
  • Busskort kan beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Ansökan görs digitalt inför varje läsår och du finner länk till ansökan längst ned på sidan, länken heter "Ansökan elevresa - e-tjänst".

Den ordinarie ansökningsperioden för busskort för årkurs 2 och 3 är 25 mars - 15 maj. För elever som börjar årskurs 1 är ansökningsperioden 1-20 juli och eleven måste då ha tackat ja till sin gymnasieutbildning. För att eleven säkert ska hinna få beslut/busskort innan skolstart måste man ha sökt inom ansökningsperioden, men det går att ansöka under hela året.

Elever som studerar i Örebro län eller Kristinehamn och beviljas busskort får kort på Länstrafiken i Örebro län för det aktuella läsåret. Busskortet är giltigt för resor till och från skolan, måndag-fredag fram till klockan 19.00 under terminerna. Det gäller på samtliga busslinjer i Örebro län inklusive tätortstrafik. Kortet gäller även på alla tåg inom länet, förutom SJ Snabbtåg. Busskorten delas ut på gymnasieskolorna vid skolstart, förutom för elever på skolor i Kristinehamn som får hämta sina busskort på Möckelngymnasiet i Karlskoga. Elever som börjar i årskurs 2 eller 3 kan åka med sitt gymnasiekort från tidigare läsår under de första två veckorna. Elever som börjar i årskurs 1 får skriva ut ett färdbevis från Dexter (Gymnasieantagningen) och visa upp för busschauffören. Detta gäller första veckan.

Elever som studerar i Karlstad och beviljas busskort får kort på Värmlandstrafiken för det aktuella läsåret. Busskortet är giltigt för resor till och från skolan dygnet runt under terminerna. Det gäller på bussar och tåg i Värmland och för de flesta resor över länsgränsen till/från Karlskoga och Degerfors. Det är också giltigt för tätortstrafik i Karlstad och Karlskoga. Kortet hämtas på Skolförvaltningen i Kunskapens Hus, Värmlandsvägen 23. Om eleven inte hämtat kortet före skolstart måste eleven själv betala sina första resor till och från skolan, och utläggen ersätts inte.

Eleven ska alltid kunna visa upp kortet samt fotolegitimation. För Värmlandstrafikens busskort krävs även giltighetsbevis, samt kvitto om eleven åker tåg. Om kortet glömts, tappats bort eller skadats måste eleven köpa biljett enligt ordinarie taxa. Om eleven inte har med sig sitt kort vid biljettkontroll utfärdar bussbolaget böter.

Om kortet går sönder eller tappas bort ska eleven kontakta sin skola. Eleven kan då få ett nytt busskort mot en expeditionsavgift på 200 kronor. Elever med kort på Värmlandstrafiken kontaktar Skolförvaltningen, Karlskoga kommun.

Vid studieavbrott, skolbyte eller flytt gäller inte beslutet längre. Om behovet av busskort kvarstår ska ny ansökan göras.

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens och Värmlandstrafiks webbplatser.

Elever som inte är folkbokförda i Karlskoga kommun

Elever från Degerfors kommun behöver inte göra ansökan och alla elever folkbokförda i Degerfors kommun tilldelas busskort första skoldagen på Möckelngymnasiet av sin mentor.

Alla övriga elever folkbokförda i annan kommun söker elevresa hos sin hemkommun.

Om busskortet inte räcker till

Elever som väljer att inte inackordera sig på skolorten men som har svårt att ta sig till skolan eller närmaste hållplats med läns- eller stadsbuss kan ansöka om ersättning för anslutningsresa eller kontantersättning.

En elev som har minst 4 km till närmaste aktuella buss- eller tåghållplats kan ansöka om ersättning för anslutningsresa. Ersättningen utgår från Skatteverkets beräkning för skattefri bilersättning för egen bil i tjänst (bilersättning x antal km x antal skoldagar per månad).

Om en elev inte alls kan använda allmänna kommunikationer för att ta sig till skolan på grund av kollektivtrafikens planering i kommunen kan eleven ansöka om kontantersättning. Ersättningen är max nettokostnaden för aktuellt busskort per termin. Byte mellan kontantersättning och busskort kan inte ske under läsåret.

Anslutningsresa eller kontantersättning gällande gymnasieelever söks via e-tjänsten "Ansökan elevresa".

Elever som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer hänvisas till 1177.se för ansökan om färdtjänst.

Inackorderingstillägg

En elev som har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan eller en total restid på minst två timmar per dag kan ansöka om inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Förutsättningar för att bidraget ska beviljas är:

  • Eleven är folkbokförd i Karlskoga kommun.
  • Eleven går i en kommunal gymnasieskola, är född 2007 eller senare (för läsåret 2023/2024) och är förstahandsmottagen.
  • Eleven är inackorderad på studieorten.

Inackorderingstillägg belopp

Gäller från 15 augusti - 31 december 2023

Inackorderingstillägg 15 augusti till 31 december 2023

Avstånd i kilometer

Ersättning

0-149 kilometer

1750 kronor

150-349 kilometer

2150 kronor

350-längre

2540 kronor

Gäller från 1 januari - 31 december 2024

Inackorderingstillägg 1 januari till 31 december 2024

Avstånd i kilometer

Ersättning

0-149 kilometer

1910 kronor

150-349 kilometer

2310 kronor

350-längre

2700 kronor

En elev som går på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola på annan ort ansöker om inackorderingsbidrag hos CSN.

Hur du ansöker

Ansökan görs via en blankett som skickas till skolförvaltningen. Vi behöver ha ansökan senast den 15 september för att vi ska hinna behandla den tills den första utbetalningen den 25 september. Utbetalning sker den 25:e i varje månad (september-maj). Bidraget betalas ut nio gånger per läsår men gäller för tio månader. Första utbetalningen i september gäller för halva augusti och september.

Studiehjälp/studiebidrag (CSN)

Du som studerar på gymnasiet kan få ekonomiskt bidrag så kallat studiehjälp av Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras webbplats finns mer information om bidraget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?