Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Resor och ekonomi

Här finns information för elever i gymnasieskolan (ej gymnasiesärskolan) om busskort, inackorderingstillägg och om du ska gå på en skola utanför Karlskoga kommun.

Elever i gymnasiesärskolan ska ansöka om skolskjuts, inte elevresa. Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i gymnasiesärskolan, sker på samma sätt som för elever i grundskolan och grundsärskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts som finns längst ner på sidan.

Busskort

Elever i gymnasieskolan som är i behov av resa mellan hemmet och skolan kan ansöka om busskort. För att busskort ska beviljas gäller följande:

  • Eleven är folkbokförd i Karlskoga kommun.
  • Elevens kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen är minst 6 km.
  • Eleven är heltidsstuderande.
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag.
  • Eleven har rätt till studiebidrag.
  • Om kraven i de första fyra punkterna är uppfyllda kan en elev beviljas busskort från och med första terminen i gymnasieskolan även om eleven ännu inte har fyllt 16 år.
  • Busskort kan beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Ansökan görs digitalt inför varje läsår och du finner länk till ansökan längst ned på sidan, länken heter "Ansökan elevresa - e-tjänst".

Den ordinarie ansökningsperioden för busskort för årkurs 2 och 3 är 6 april - 30 maj. För elever som börjar årskurs 1 är ansökningsperioden 1-15 juli och eleven måste då ha tackat ja till sin gymnasieutbildning. För att eleven säkert ska hinna få beslut/busskort innan skolstart måste man ha sökt inom ansökningsperioden, men det går att ansöka under hela året.

Elever som studerar i Örebro län eller Kristinehamn och beviljas busskort får kort på Länstrafiken i Örebro län för det aktuella läsåret. Busskortet är giltigt för resor till och från skolan, måndag-fredag fram till klockan 19.00 under terminerna. Det gäller på samtliga busslinjer i Örebro län inklusive tätortstrafik. Kortet gäller även på alla tåg inom länet, förutom SJ Snabbtåg. Busskorten delas ut på gymnasieskolorna vid skolstart, förutom för elever på skolor i Kristinehamn som får hämta sina busskort på Möckelngymnasiet i Karlskoga. Elever som börjar i årskurs 2 eller 3 kan åka med sitt gymnasiekort från tidigare läsår under de första två veckorna. Elever som börjar i årskurs 1 får skriva ut ett färdbevis från Dexter (Gymnasieantagningen) och visa upp för busschauffören. Detta gäller första veckan.

Elever som studerar i Karlstad och beviljas busskort får kort på Värmlandstrafiken för det aktuella läsåret. Busskortet är giltigt för resor till och från skolan dygnet runt under terminerna. Det gäller på bussar och tåg i Värmland och för de flesta resor över länsgränsen till/från Karlskoga och Degerfors. Det är också giltigt för tätortstrafik i Karlstad och Karlskoga. Kortet hämtas på skolkontoret i Karlskoga kommun. Om eleven inte hämtat kortet före skolstart måste eleven själv betala sina första resor till och från skolan själv, och utläggen ersätts inte.

Eleven ska alltid kunna visa upp kortet samt fotolegitimation. För Värmlandstrafikens busskort krävs även giltighetsbevis, samt kvitto om eleven åker tåg. Om kortet glömts, tappats bort eller skadats måste eleven köpa biljett enligt ordinarie taxa. Om eleven inte har med sig sitt kort vid biljettkontroll utfärdar bussbolaget böter.

Om kortet går sönder eller tappas bort ska eleven kontakta sin skola. Eleven kan då få ett nytt busskort mot en expeditionsavgift på 200 kronor. Elever med kort på Värmlandstrafiken kontaktar Karlskoga kommun.

Vid studieavbrott, skolbyte eller flytt gäller inte beslutet längre. Om behovet av busskort kvarstår ska ny ansökan göras.

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens och Värmlandstrafiks webbplatser.

Elever bosatta i Degerfors kommun ska vända sig till Degerfors kommun för ansökan om busskort.

Om busskortet inte räcker till

Elever som väljer att inte inackordera sig på skolorten men som har svårt att ta sig till skolan eller närmaste hållplats med läns- eller stadsbuss kan ansöka om ersättning för anslutningsresa eller kontantersättning.

En elev som har minst 4 km till närmaste aktuella buss- eller tåghållplats kan ansöka om ersättning för anslutningsresa. Ersättningen utgår från Skatteverkets beräkning för skattefri bilersättning för egen bil i tjänst (bilersättning x antal km x antal skoldagar per månad).

Om en elev inte kan använda allmänna kommunikationer för att ta sig till skolan på grund av kollektivtrafikens planering i kommunen kan eleven ansöka om kontantersättning. Ersättningen är max nettokostnaden för aktuellt busskort per termin. Byte mellan kontantersättning och busskort kan inte ske under läsåret.

Inackorderingstillägg

En elev som har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan eller en total restid på minst två timmar per dag kan ansöka om inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Förutsättningar för att bidraget ska beviljas är:

  • Eleven är folkbokförd i Karlskoga kommun.
  • Eleven går i en kommunal gymnasieskola, är född 2006 eller senare (för läsåret 2022/2023) och är förstahandsmottagen.
  • Eleven är inackorderad på studieorten.

En elev som går på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola på annan ort ansöker om inackorderingsbidrag hos CSN.

Ansökan görs via en blankett som skickas till skolförvaltningen. Vi behöver ha ansökan senast den 15 september för att vi ska hinna behandla den tills den första utbetalningen den 25 september. Utbetalning sker den 25:e i varje månad (september-maj). Bidraget betalas ut nio gånger per läsår men gäller för tio månader. Första utbetalningen i september gäller för augusti och september.

Studiehjälp/studiebidrag (CSN)

Du som studerar på gymnasiet kan få ekonomiskt bidrag så kallat studiehjälp av Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras webbplats finns mer information om bidraget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?