Till Karlskogas startsida

Kilsta-By, del av Gälleråsen 1179

Granskningstid / Samrådstid: 27 mars - 17 april

Ärendenummer

SBN 2021-00218

Samrådstid

27 mars - 17 april 2024

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 -19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Planområde

Planområdet omfattar cirka 9 hektar mark och är beläget på Kilstaåsen i närhet till Karlskoga flygfält. Platsen är inte tidigare exploaterad och består av ett tidigare skogsområde som idag är bevuxet med ung produktionsskog.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka bebyggelsen i Kilsta-by genom att möjliggöra för fler bostäder i anslutning till nuvarande bebyggelse.

Planhandlingar

Synpunkter senast 17 april 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 17 april kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2021-00218 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?