Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Skälen till att ett barn behöver ett familjehem, ett jourhem eller en kontaktfamilj/ /kontaktperson kan vara många. Det kan finnas brister i hemmiljön, skolproblem, missbruksproblem eller något annat.

En del barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar eller behöver extra vuxna i sitt liv utöver sin eller sina föräldrar. Det kan vara för en kortare eller längre tid, eller kanske behövs en kontaktperson som stöttning.

Familjehem och jourhem

Det finns många skäl till att barn behöver placeras i familjehem eller ett jourhem. Ofta har barnen en bakgrund som skapar problem för dem.

Det kan handla om exempelvis brister i hemmiljön, skol- eller missbruksproblem som gör att barnet behöver byta miljö. Det kan också röra sig om ensamkommande barn från andra länder.

Som jourfamilj tar man emot barn och ungdomar under en kortare tid. Tiden kan variera från en dag upp emot ett halvår.

Som familjehem däremot tar man emot barn för en längre tid. Här kan dock tiden också variera allt ifrån några månader, kanske ett eller ett par år - till en hel uppväxt.

Relationen till föräldrarna viktig

Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till barnets föräldrar och familj viktig. För jourfamiljen eller familjehemmet är det en viktig uppgift att hjälpa det placerade barnet att hålla kontakt med barnets föräldrar och barnets nätverk, som släkt och vänner. Det är viktigt för barnet att känna att familje- eller jourhemmet accepterar barnets föräldrar. Barnet anpassar sig då oftast lättare och det underlättar även för barnet vid en eventuell flytt tillbaka till föräldrarna.

För att bli jour och/eller familjehem måste du genomgå en utredning.
I utredningen ingår samtal, hembesök, utdrag från social-, polis-, kronofogde- och försäkringskassans register och referenser. Socialtjänsten gör efter utredningen en bedömning om familjen passar som familjehem.

Ersättning

Arvodet är en ersättning för den arbetsinsats man gör. Omkostnaden är till för att täcka de utlägg man har för barnet.

Kontrakterat jourhem

Ett kontrakterat jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader.

Ett jourhemsuppdrag är ett heltidsengagemang. Dock förutsätts inte att en förälder är hemma på heltid. Om det däremot krävs i uppdraget som jourhem att en förälder är hemmavarande på heltid och den behöver ta tjänstledigt från arbetet ersätter vi förlorad arbetsinkomst.

Som kontrakterat jourhem erhåller du eller ni ersättning. När ett barn är placerat hos er ersätts ni också för de kostnader barnet eller ungdomen medför.

Innan uppdragsstart utreder familjehemssekreterare familjens lämplighet. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Vem kan bli jourhem?

  • För att bli jourhem ser vi gärna att du eller ni:
  • har intresse, engagemang och tid för ett barn eller ungdom
  • har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet eller ungdomen
  • har erfarenhet av att ta hand om barn och ungdomar
  • är flexibel och duktig på att hitta nya lösningar
  • tycker om att samarbeta och skapa nya kontakter
  • har ett ledigt rum till barnet eller ungdomen
  • tillgång till körkort och bil

Under placeringstiden i jourhemmet brukar barnet gå kvar i sin ordinarie förskola eller skola och därför bör hemmet vara i nära anslutning till Karlskoga och Degerfors. Det spelar ingen roll om familjen bor i villa eller lägenhet, centralt eller på landsbygden. Familjer kan också se olika ut; par, ensamstående, hemmavarande barn eller inte.

Samarbete, utbildning och handledning

Det kontrakterade jourhemmet ingår i ett team kring barnet, vilket innebär ett nära samarbete med vårdnadshavare och socialkontorets personal, det vill säga socialsekreterare, familjehemssekreterare och eventuell annan behandlande personal.

I uppdraget som jourhem erbjuds en grundutbildning för familjehem. Regelbundna träffar med andra jourhem anordnas likväl grupphandledning. Övrigt stöd under uppdragets gång ges av familjehemssekreterare, socialsekreterare. Utanför kontorstid kan jourhemmet få stöd av socialjour

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ska vara en resurs för familjer som av olika skäl behöver avlastning och stöd. För många barn och ungdomar är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj med vuxna som kan ge stöd och stimulans.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar man emot ett eller flera barn i sitt hem, oftast en till två helger i månaden. Hur ofta beror på barnets/den unges behov. Att ha en kontaktfamilj åt sitt barn är frivillig och planering sker alltid tillsammans med föräldrarna.

Hur blir man kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj utreds man av socialtjänsten genom hembesök och utredande samtal. Det hämtas också ut utdrag från social- och polisregister samt kronofogdemyndigheten. Socialtjänsten kontaktar också referenser som kontaktfamiljen fått uppge.

Regelbundna träffar hålls där socialtjänst, kontaktfamiljen och föräldrarna är med. Kontaktfamiljen får hela tiden stöd från handläggaren på kommunen.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du en skattepliktig arvodesdel och en del för omkostnader. Storleken på ersättningen varierar beroende på hur uppdraget ser ut. I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, rekommendationer vad gäller ersättning till kontaktfamiljer. 

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som stöd till barn och unga med olika bakgrund och behov. Det är viktigt att kontaktpersonen skapar en god relation till barnet/ungdomen och det läggs stor vikt vid matchning. Faktorer som intressen och personlighet är betydande.

Uppdragen kan se olika ut, exempelvis att närvara vid umgänge mellan barn och förälder eller som en stödkontakt till barn eller ungdom med fika, aktiviteter eller något liknande. Som kontaktperson får du ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.

Intresseanmälan - ta emot ett barn eller ungdom i ditt hem
Anmälan är inte på något vis bindande, utan det går bra att kontakta kommunen även om man bara har frågor eller känner sig osäker.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Kontakta mig helst via:
Kontakta mig helst via:


Vad är du intresserad av? (Det går bra att kyssa i flera val.)  * (obligatorisk)
Vad är du intresserad av? (Det går bra att kyssa i flera val.)


Frivilligt att fylla i

Hjälpte informationen på denna sida dig?