Till Karlskogas startsida

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Skälen till att ett barn behöver ett familjehem, ett jourhem eller en kontaktfamilj/kontaktperson kan vara många. Det kan finnas brister i hemmiljön, skolproblem, missbruksproblem eller något annat.

Intresseanmälan

Intresseanmälan - ta emot ett barn eller ungdom i ditt hem
Anmälan är inte på något vis bindande, utan det går bra att kontakta kommunen även om man bara har frågor eller känner sig osäker.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Kontakta mig helst via:
Kontakta mig helst via:


Vad är du intresserad av? (Det går bra att kyssa i flera val.)  * (obligatorisk)
Vad är du intresserad av? (Det går bra att kyssa i flera val.)Frivilligt att fylla i

En del barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar eller behöver extra vuxna i sitt liv utöver sin eller sina föräldrar. Det kan vara för en kortare eller längre tid, eller kanske behövs en kontaktperson som stöttning.

Familjehem och jourhem

Det finns många skäl till att barn behöver placeras i familjehem eller ett jourhem. Ofta har barnen en bakgrund som skapar problem för dem. Det kan handla om exempelvis brister i hemmiljön, skol- eller missbruksproblem som gör att barnet behöver byta miljö. Det kan också röra sig om ensamkommande barn från andra länder.

Vad innebär jourfamilj och familjehem?

Som jourfamilj tar man emot barn och ungdomar under en kortare tid. Tiden kan variera från en dag upp emot ett halvår.

Som familjehem däremot tar man emot barn för en längre tid. Här kan dock tiden också variera allt ifrån några månader, kanske ett eller ett par år - till en hel uppväxt.

Relationen till föräldrarna viktig

Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till barnets föräldrar och familj viktig. För jourfamiljen eller familjehemmet är det en viktig uppgift att hjälpa det placerade barnet att hålla kontakt med barnets föräldrar och barnets nätverk, som släkt och vänner. Det är viktigt för barnet att känna att familje- eller jourhemmet accepterar barnets föräldrar. Barnet anpassar sig då oftast lättare och det underlättar även för barnet vid en eventuell flytt tillbaka till föräldrarna.

Vad krävs för att bli familjehem eller jourhem?

För att bli jour och/eller familjehem måste du genomgå en utredning. I utredningen ingår samtal, hembesök, utdrag från social-, polis-, kronofogde- och försäkringskassans register och referenser. Socialtjänsten gör efter utredningen en bedömning om familjen passar som familjehem.

Vilken ersättning får man?

Arvodet är en ersättning för den arbetsinsats man gör. Omkostnaden är till för att täcka de utlägg man har för barnet. I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, rekommendationer vad gäller ersättning till familjehem och jourhem.

Kontrakterat jourhem

Ett kontrakterat jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader.

Vad innebär jourhem?

Ett jourhemsuppdrag är ett heltidsengagemang. Dock förutsätts inte att en förälder är hemma på heltid. Om det däremot krävs i uppdraget som jourhem att en förälder är hemmavarande på heltid och den behöver ta tjänstledigt från arbetet ersätter vi förlorad arbetsinkomst.

Innan uppdragsstart utreder familjehemssekreterare familjens lämplighet. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Samarbete, utbildning och handledning

Det kontrakterade jourhemmet ingår i ett team kring barnet, vilket innebär ett nära samarbete med vårdnadshavare och socialkontorets personal, det vill säga socialsekreterare, familjehemssekreterare och eventuell annan behandlande personal.

I uppdraget som jourhem erbjuds en grundutbildning för familjehem. Regelbundna träffar med andra jourhem anordnas likväl grupphandledning. Övrigt stöd under uppdragets gång ges av familjehemssekreterare, socialsekreterare. Utanför kontorstid kan jourhemmet få stöd av socialjour.

Vad krävs för att bli jourhem?

För att bli jourhem ser vi gärna att du eller ni:

  • har intresse, engagemang och tid för ett barn eller ungdom
  • har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet eller ungdomen
  • har erfarenhet av att ta hand om barn och ungdomar
  • är flexibel och duktig på att hitta nya lösningar
  • tycker om att samarbeta och skapa nya kontakter
  • har ett ledigt rum till barnet eller ungdomen
  • tillgång till körkort och bil

Under placeringstiden i jourhemmet brukar barnet gå kvar i sin ordinarie förskola eller skola och därför bör hemmet vara i nära anslutning till Karlskoga och Degerfors. Det spelar ingen roll om familjen bor i villa eller lägenhet, centralt eller på landsbygden. Familjer kan också se olika ut; par, ensamstående, hemmavarande barn eller inte.

Vilken ersättning får man?

Som kontrakterat jourhem erhåller du eller ni ersättning. När ett barn är placerat hos er ersätts ni också för de kostnader barnet eller ungdomen medför. I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, rekommendationer vad gäller ersättning till kontrakterat jourhem.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ska vara en resurs för familjer som av olika skäl behöver avlastning och stöd. För många barn och ungdomar är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj med vuxna som kan ge stöd och stimulans.

Vad innebär kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar man emot ett eller flera barn i sitt hem, oftast en till två helger i månaden. Hur ofta beror på barnets/den unges behov. Att ha en kontaktfamilj åt sitt barn är frivillig och planering sker alltid tillsammans med föräldrarna.

Vad krävs för att vara kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj utreds man av socialtjänsten genom hembesök och utredande samtal. Det hämtas också ut utdrag från social- och polisregister samt kronofogdemyndigheten. Socialtjänsten kontaktar också referenser som kontaktfamiljen fått uppge.

Regelbundna träffar hålls där socialtjänst, kontaktfamiljen och föräldrarna är med. Kontaktfamiljen får hela tiden stöd från handläggaren på kommunen.

Vilken ersättning får man?

Som kontaktfamilj får du en skattepliktig arvodesdel och en del för omkostnader. Storleken på ersättningen varierar beroende på hur uppdraget ser ut. I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, rekommendationer vad gäller ersättning till kontaktfamiljer. 

Kontaktperson

En kontaktperson ger ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen är en engagerad vuxen som den unge kan prata med, som lyssnar och som man kan göra aktiviteter med. Kontaktpersonen och ungdomen träffas någon gång i veckan eller några gånger i månaden.

Vad innebär kontaktperson?

Uppdraget innebär vanligtvis en träff per vecka som ungdomen och kontaktpersonen planerar själva eller tillsammans med vårdnadshavare. Som kontaktperson blir du en viktig positiv förebild för en ung person som behöver fler vuxna omkring sig. Du blir någon den unge kan uppleva nya saker tillsammans med och som kan visa på alternativ i tillvaron. Du kan stötta och uppmuntra den unge, men framför allt är du en trygg person som engagerar dig och har tid att lyssna. Du har även regelbunden kontakt med socialtjänsten och barnets föräldrar utifrån uppdraget.

Det finns även uppdrag där man närvarar vid umgänge mellan barn och förälder, så kallat umgängesstöd.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget pågår så länge som barnet eller ungdomen vill och har behov av dig som kontaktperson. Det kan röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om och när uppdraget ska avslutas, men du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Sekretess och anmälningsplikt

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen. Detta innebär att du inte får prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller förhållanden.

Som kontaktperson har du anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen. Detta innebär att om du i ditt uppdrag får misstanke om att barnet far illa eller riskerar att fara illa är du skyldig att göra en orosanmälan. Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida.

Särskilt kvalificerad kontaktperson

Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson riktar sig till de unga som riskerar att hamna i, eller redan har hamnat i missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende som resulterar i en utsatt livssituation. Det är ungdomar som behöver mer stöd och vägledning än vad en vanlig kontaktperson kan erbjuda, men där det inte finns behov av så omfattande insatser som slutenvård. Insatsen är därmed mer tidsomfattande än ett vanligt kontaktpersonsuppdrag.

En särskilt kvalificerad kontaktperson är noggrant utvald och har relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning, men du ska ha fyllt 18 år. Viktigt är att du har en stabil livssituation samt har tid och engagemang för att engagera dig i en ung människas livssituation. En utredning görs för att bedöma din lämplighet som kontaktperson. Detta sker genom en intervju och ett hembesök. Vi kontaktar referent som du har fått uppge samt inhämtar utdrag från social- och polisregister. Vid pågående uppdrag inhämtas uppgifter en gång per år från dessa register.

Vilken ersättning får man?

Socialtjänsten erbjuder stöd och vägledning till dig som kontaktperson. Varje barn och ungdom har en socialsekreterare som du också har kontakt med och som du kan kontakta vid behov.

Du har rätt till ersättning för uppdraget. I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, rekommendationer vad gäller ersättning till kontaktpersoner.

Som särskilt kvalificerad kontaktperson har du också rätt till ersättning. Här har SKR inga rekommendationer. Socialtjänsten beslutar om ersättningsnivån utifrån uppdragets omfattning och komplexitet.

Ta del av andras erfarenheter

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av olika berättelser från olika uppdragstagare.

Besök mininsats.se för att läsa mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehemsdagen i Knapped

Varje år arrangerar Karlskoga kommun familjehemsdagen i Knapped. Då bjuder vi in jourfamiljer, familjehem samt kontaktfamiljer. Dagen är till för att barn och de vuxna uppdragstagarna ska få träffas och umgås genom att få en trevlig dag tillsammans fylld med olika typer av aktiviteter. Till dagarna bjuds hela familjerna in, även de biologiska barnen till föräldrarna som har uppdrag.

Hjälpte informationen på denna sida dig?