Till Möckelngymnasiets startsida

Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Individuellt alternativ

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) tillhör skolans största program och finns till för elever som av en eller annan anledning inte uppnått full gymnasiebehörighet. Programmet ger möjlighet till en lugnare studietakt, mycket struktur och stöd samt en större individuell anpassning av studierna.

Huvudfokus ligger vid att ge eleven förutsättningar att bli klar med sina grundskoleämnen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, men det finns också ett antal andra områden att sträva efter för elever som står för långt ifrån detta. På IMA kan man gå 1-4 år, de flesta läser här i 2-3 år. För att fånga upp alla tänkbara målgrupper som inte kommit in på ett nationellt program har IMA i dagsläget två olika inriktningar:

  1. IMA A-F (Öppen inriktning): Här går elever med stort behov av individanpassning vad gäller studietakt och undervisning, eleven har stort inflytande på sin egen studieplan. Eleverna här har relativt korta skoldagar där schematiderna i största möjliga mån är desamma från dag till dag för att det ska finnas en tydlig struktur. Gruppstorlekarna här är mellan 6-15 elever vilket innebär en hög personal- och resurstäthet.
  2. IMA Stud. (Studieförberedande inriktning): Här läser elever som nästan har full gymnasiebehörighet. Schema och studietakt liknar det på gymnasieprogram och en större vikt läggs vid eget ansvar.

Det övergripande målet för samtliga inriktningar är att eleven ska komma vidare till en sysselsättning som är anpassad efter individens egna förutsättningar, mål och förmågor. För vissa är denna sysselsättning att gå ett gymnasieprogram eller folkhögskola medan det för andra är praktik och på sikt en anställning.

Personalen på IMA har erfarenhet inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrum och jobbar utifrån lågaffektivt bemötande med ett stort fokus på individen.

Vill du veta mer?