Till Möckelngymnasiets startsida

Regler, rutiner, policy

Här hittar du Möckelngymnasiets regler, rutiner och policy.

Ordningsregler

Möckelngymnasiet är vår gemensamma arbetsplats och tillsammans ansvarar vi för att ha en god arbetsmiljö. Vi är rädda om varandra och våra lokaler. Vi skräpar inte ned och hjälps åt att hålla snyggt.

Trygghet, studiero och ordningsfrågor

 • Inga former av trakasserier eller kränkande behandling tolereras
 • Läraren leder arbetet i klassrummet och uppgjorda regler gäller i klassrummet
 • Alla ska komma i tid och ha med material till lektioner och annan planerad verksamhet
 • När lärare upptäcker fusk eller plagiat anmäls detta till rektor för vidare utredning
 • Mobiltelefoner och annan digital utrustning får endast användas efter överenskommelse med undervisande lärare och får då inte störa andra
 • Elevskåpen får endast användas för förvaring av skolmateriel och personliga tillhörigheter som är nödvändiga under skoldagen

Alkohol, narkotika och tobak

 • Det är förbjudet att röka inom skolans område
 • Det är förbjudet att vara drog- eller alkoholpåverkad på skolan

Sanktioner om ordningreglerna inte följs

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling följs. Sanktioner i enlighet med Skollagen kap. 5. Exempel på sanktioner är utvisning ur klassrum, kvarsittning, skriftlig varning och i sista hand avstängning från skolan.

Skolans drog- och alkoholpolicy följs. Vid misstanke om droger i skolans lokaler kan genomsökning med narkotikahund göras.

Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten. Skolledningen kan alltså öppna och visitera skåpen utan att det anses vara en husrannsakan. Om skolledningen öppnar ett skåp erbjuds eleven att vara närvarande.

Rutiner vid misstanke om fusk

Fusk

Fusk är om en elev försöker vilseleda en lärare som ska göra bedömningar av en elevs kunskaper och måluppfyllelse. Som fusk räknas bland annat att kopiera andras texter, använda otillåtna hjälpmedel på prov med mera. Det är rektors utredning som avgör om en elev fuskat eller ej. Om fusk konstateras räknas aldrig underlaget in i betygsättningen.

Utredning och åtgärder

 • Läraren tar reda på om det misstänkta fusket kan bero på ett missförstånd samt informerar eleven på nytt om vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att göra när eleven ska lämna in uppgifter, redovisningar och prov.
 • Om lärarens misstanke om fusk kvarstår informerar läraren rektor om det inträffade och vari fusket har bestått. Rektor kallar eleven till ett möte för att utreda händelsen och vårdnadshavare informeras. Det som framkommer dokumenteras och förvaras i elevakten.
 • När utredningen är klar informeras vårdnadshavare till omyndig elev om vad som framkommit i utredningen samt vilka påföljder som kan bli aktuella om detta upprepas.
 • Om fusket upprepas utdelar rektor en skriftlig varning enlig 5 kap, 11§ skollagen (SFS 2010:800).
 • Fusk kan leda till avstängning enligt 5 kap, 17§ första stycket skollagen (SFS 2010:800).

Tobakspolicy

Varför har vi en tobakspolicy?

Tobakslagen är en skyddslag med syfte att skydda barn och unga från rökning. Bland annat innebär det förbud att röka på skolan. Förbudet gäller alla och dygnet runt, som exempelvis på ett föräldramöte på kvällstid eller annan verksamhet utanför skoltid. Det är heller inte möjligt att etablera en rökruta på skolgården eller på annan mark och hänvisa elever eller vuxna dit. Skolan har en skyldighet att hålla skolan rökfri.

Vår vision gällande tobak

Vår vision är att skoltiden på Möckelngymnasiet ska vara tobaksfri. Med en tobaksfri skoltid menas att ingen, varken personal eller elever röker från det man kommer till skolan på morgonen tills man slutar för dagen.

Regler gällande tobak

Tobakspolicyn gäller alla elever och all personal på Möckelngymnasiet. Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria, det gäller också skolans område utomhus.

Kap 6, 2 § Rökning är förbjuden
1. I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem” Tobakslag 2018:2088

Stöd

Stöd för att sluta med tobak erbjuds till eleverna av skolsköterskorna. Stöd för att sluta med tobak erbjuds till personalen av företagshälsovården.

Alkohol- och drogpolicy

Skolan är en arbetsplats där det inte är tillåtet att dricka alkohol eller använda andra droger. Det är heller inte tillåtet att vara påverkad av eller förvara alkohol eller andra droger i skolan.

All hantering och konsumtion av narkotika är olaglig enligt narkotikastrafflagen. En del droger är inte narkotikaklassade men kan ändå gå under lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor, det är därför också otillåtet att använda eller vara påverkad av dessa i skolan. All personal är skyldig att agera vid misstanke om att någon använder alkohol och/eller andra droger i någon form eller vistas påverkad i skolan. Vid misstanke om alkohol och droganvändning skall rektor informeras omgående.

Handlingsplan vid misstanke om alkohol- och droganvändande

Rektor ansvarar för att:

 • Elev som är påverkad av alkohol eller droger under skoltid avvisas från skolan och vårdnadshavare informeras. Elev kan också komma att stängas av från skolan.
 • Polisanmälan görs om elev ertappas med att använda eller langa alkohol eller droger i skolan. Skolans lokaler kan komma att genomsökas av polis med narkotikahund vid misstanke om att det förekommer droger i lokalerna. Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att elevskåpen används på
  det sätt som är avsikten. Skolledningen kan alltså öppna och visitera elevskåpen utan att det anses vara en husrannsakan. Om skolledningen öppnar ett skåp erbjuds eleven att vara närvarande.
 • I samråd med elevhälsoteamet göra en plan för hur återgång till skolan ska ske.

Rutiner vid misstanke om/eller vid konstaterad alkohol - eller droganvändning

 • Eleven ombeds att lämna urinprov på socialtjänstens enhet för alkohol- och drogtest efter kontakt med vårdnadshavare. Eleven kan avvisas från skolan tills drogtestet genomförts.
 • Om urinprov eller alkotest visar positivt görs en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Om eleven vägrar att lämna urinprov eller alkotest, ses detta som ett positiv testresultat och en orosanmälan görs till socialtjänsten.

Hantering av personuppgifter

Som kommunal utbildningssamordnare har vi rättslig grund att lagra de personuppgifter som krävs för att kunna utföra vårt uppdrag (GDPR Artikel 6 c och e). Personuppgiftsansvarig för Möckelngymnasiet är vår politiska nämnd, Barn- och utbildningsnämnden.

Här är några exempel på när Möckelngymnasiet använder personuppgifter:

 • När du antagits till utbildning av oss registreras du i våra elevadministrativa system. Vi använder oss i dagsläget av Procapita för elevregister, Skola 24 för schemaläggning och närvaroregistrering samt ITs Learning som lärplattform där elever och lärare kommunicerar med varandra. Vi registrerar även samtliga elever i BOOk-IT som är skolbibliotekets system för utlåning av böcker, läromedel och annan media.
 • För att dokumentera din utveckling i studierna hanterar vi personuppgifter, det ingår i vårt uppdrag. På våra sociala medier använder vi ibland fotografier och namn, då ber vi självklart om din tillåtelse innan vi publicerar.
 • Ibland lämnar vi dina uppgifter vidare till andra, till exempel till CSN och Länstrafiken. Detta för att du ska få tillgång till studiemedel och busskort. Vi lämnar också resultat och betygsuppgifter till SCB och Skolverket inom ramen för vår uppgiftsskyldighet.

Enligt nya dataskyddslagen har du rätt att få ett registerutdrag på de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs mer på kommunens hemsida om hur vi hanterar personuppgifter inom kommunen och skolförvaltningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?