Till Karlskogas startsida

Elevhälsa, Hälsovård

Skolan ska arbeta för att ge eleverna goda förutsättningar för lärande och en god fysisk, psykisk och social hälsa. På alla skolor finns ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande med att främja elevernas hälsa, kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Klassföreståndaren/mentorn, som arbetar närmast eleverna, är den viktigaste personen för att fånga upp elever i behov av stöd och kan då koppla in rektor och elevhälsoteam. Elever och föräldrar kan också vända sig direkt till skolsköterskan, skolkuratorn eller specialpedagogen för att få hjälp.

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och andra utifrån behov, till exempel tal- och språkstödsgruppen.

Vårt uppdrag

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar, åtgärdsprogram med särskilt stöd. Alla i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Ansvaret för elevhälsoarbetet ligger hos den personal som dagligen arbetar närmast eleven. Klassföreståndare/mentor och vårdnadshavarna är de främsta samarbetsparterna i främjande av elevhälsa.

På skolan finns ett elevhälsoteam som fungerar som ett stödteam till lärare och annan personal när det gäller elevhälsoarbetet.

På alla grundskolor i Karlskoga finns en kurator som arbetar med den sociala och psykosociala miljön på skolan. Kuratorn arbetar både med förebyggande verksamhet och med enskilda elever utifrån behov. Elever och föräldrar kan ta direkt kontakt med skolans kurator för att få råd och stöd.

Kurator arbetar med förebyggande insatser och sociala utredningar på individ- och gruppnivå. Stödsamtal ges till enskilda elever. En viktig del av kuratorns arbete är att arbeta med frågor som rör mobbning och kränkningar och samverkar med andra myndigheter såsom Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Polisen.

Kurator i skolan har tystnadsplikt gentemot övrig personal. Kurator har också, liksom alla som arbetar med barn och unga, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn/ungdom far illa. Kuratorerna i Karlskoga kommuns grundskolor är utbildade socionomer och har kunskap om gällande lagstiftning.

Skolpsykolog

Skolpsykologen har ansvar för att bidra med psykologisk kompetens till elevhälsans arbete och medverka till att främja elevers lärande och psykiska hälsa på individ, grupp och organisationsnivå. Skolpsykolog ska vara förtrogen med den lagstiftning som gäller för verksamheten.

Skolpsykologens uppdrag

 • Handledning och konsultation av personal inom förskola/skola.
 • Utredningar och bedömningar.
 • Bistå med psykologisk kunskap i organisationsutveckling och kvalitetsarbete.
 • Samverka med andra myndigheter och delta i nätverk.
 • Delta i förebyggande arbete.
 • Arbetslagsutveckling och teambuilding.
 • Fortbildningsinsatser.

Skolsköterska och läkare

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare. De omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. Uppdraget är att bevara och förbättra elevens hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning och du behöver inte boka tid.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass samt årskurs 4 och 7 erbjuds ett hälsobesök till skolsköterskan. Besöket innefattar en allmän hälsokontroll. Vid besöket berörs bland annat frågor om elevens skolsituation, kamratrelation, hälsoproblem, kost, sömn och fysisk aktivitet. Syftet med besöket är att lyfta elevens egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. I samarbete med Region Örebro län används hälsoenkäter som sammanställs av Regionen. Det redovisas sedan i ELSA – Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat.

Vaccination

Vi följer det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder följande vaccinationer:

 • Årskurs 2 - mässling, påssjuka, röda hund.
 • Årskurs 5 – humant papillomvirus.
 • Årskurs 8 - stelkramp, difteri, kikhosta.

Kompletterande vaccinationer till de som inte följer det nationella vaccinationsprogrammet.

Förebyggande arbete

Syftet med det förebyggande arbetet är att tidigt upptäcka riskbeteende och främja elevernas hälsa och mående så att de kan uppnå kunskapsmålen.

Enklare sjukvårdsinsatser

Elever har möjlighet att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning.​

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost behövs ett kostintyg från skolsköterskan. Specialkost delas in i:

 • Medicinskt motiverade dieter: diabetes, glutenintolerans, laktosintolerans, födoämnesallergier, övervikt/undervikt.
 • Överkänslighetsreaktioner till exempel: paprika, tomat.
 • Vegetarisk kost.
 • Funktionshinder.
 • Religiösa skäl.

Hjälpte informationen på denna sida dig?