Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kulturstipendium

Kultur- och föreningsnämndens stipendium delas årligen ut till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område som kultur- och förenings­nämnden ansvarar för.

Stipendiet kan tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning för att stipendiet ska kunna erhållas är att stipendiaten är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 5 000 kronor .

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari året därpå. Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.

Ärendet bereds och beslutas av kultur- och föreningsnämndens presidium, tillika stipendiegrupp, i enlighet med fastställd delegeringsordning.

Stipendiet kungörs enbart på Karlskoga kommuns hemsida. Förslag på lämpliga stipendiater eller ansökan med motivering lämnas till kultur- och förenings­förvaltningen senast det datum som där framgår.

Skulle stipendiet i sin helhet ej utdelas vid något år ska resterande belopp reserveras till nästkommande år.

Under perioden 1 april - 8 november 2021 har du möjlighet att ansöka eller nominera någon till stipendiet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?