Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Gator

Vi sköter alla gator och vägar i Karlskoga kommun, med undantag för de vägar som ägs och sköts av Trafikverket. På den här sidan kan du bland annat läsa om grävtillstånd, häckar och buskage, belysning och snöröjning.

Vi ansvarar för underhållet på gator, vägar, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser. Vi bygger nytt och bygger om, reparerar, städar, snöröjer och sopar.

Ibland möter du oss ute i trafiken när vi jobbar med att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i Karlskoga. Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar detta kan skapa för dig och att du är försiktig när du passerar vägarbetet.

När det kommer till de vägar som ägs och sköts av Trafikverket finns ett avtal. I avtalet kan du läsa om vilka vägar som Trafikverket äger samt vilken skötsel de ska utföra. Du hittar avtalet längst ned på sidan.

Belysning

Det är Karlskoga Energi & Miljö som ansvarar för gatubelysningen längs kommunens gator och vägar. Läs mer på deras hemsida.

Till Karlskoga Energi & Miljös hemsida Länk till annan webbplats.

Trafikverket ansvarar för för belysningen längs sina vägar (E18, väg 205, 237 och 243).

Checklista för fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett visst ansvar runt din fastighet. Här tar vi upp några saker som är viktiga att komma ihåg och även andra tips på saker att göra runt din fastighet under vintermånaderna.

Du som fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för att ytan utanför tomtgränsen är tillräcklig för att gående ska kunna ta sig fram, vilket innebär en yta på minst 0,75 meter. Tänk också på att skotta upp ett hål i snövallen så att du kan få din tidning och post och så att dina sopor kan hämtas.

Skotta och sanda

På vintern ansvar du för att skotta och sanda på gångbanor, trottoarer och trappor utanför fastigheten. Skotta inte ut snön på gatan, gång - och cykelbanan eller framför eventuella elskåp. Den sträng med snö som blir efter plogbilen vid din infart får du själv skotta bort. I de fall kommunen har använt trottoar eller gångbana som snöupplag behöver du inte skotta rent den ytan. Istället ansvarar du för att sanda ytan utanför så att gående kan ta sig förbi säkert.

Håll rent och snyggt

Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Håll avfallskärl tillgängliga och rena

Avfallskärlen ska placeras vid tomtgränsen på tömningsdagen och ska stå med handtagen ut mot vägen så nära körbar väg som möjligt eller på anvisad plats av Renhållningsbolaget. Avfallskärlet får inte placeras på trottoar eller gång- och cykelväg.

Kör inte på tomgång

Du får köra bilen på tomgång i som längst en minut. Ett tips är att använda motorvärmare för att hålla bilen varm, slippa isiga rutor och samtidigt göra miljön en tjänst.

Håll tak och hängrännor fria från snö och is

Röj bort snö och is från taket så att det inte faller ner på någon som passerar intill din fastighet.

Lägg inte fågelmat på marken

Om du vill mata fåglar är ett tips att använda ett fågelbord eller fröautomater så att du undviker att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

Frilägg gatubrunnen

Ta bort snö och is från gatubrunnen så att smältvatten kan rinna undan.

Grävtillstånd

Om du ska gräva eller borra i kommunens mark måste du söka grävtillstånd. Om arbetet kommer att påverka trafiken, gående eller cyklister måste du även ansöka om en TA-plan (trafikanordningsplan). Du får inte påbörja arbetet innan tillståndet är klart.

Du kan ansöka om både grävtillstånd och TA-plan via vår e-tjänst i länken nedan. Användarnamn och lösenord skaffar du första gången du loggar in. I e-tjänsten kan du sedan följa ditt ärende, komplettera ansökan eller skicka meddelanden direkt i ärendet. När du anmält i e-tjänsten att arbetet är utfört och klart återställer kommunen marken.

Karlskoga kommun har beslutat om bestämmelser för grävning i kommunal mark.

Priser

Kostnad för ansökan om grävtillstånd: 1 500 kronor
Kostnad för ansökan om TA-plan: 1 500 kronor

Länkar

Ansökan om grävtillstånd eller Trafikanordningsplan (TA-plan), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Allmänna grävningsbestämmelser, pdf Pdf, 503.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för grävtillstånd, pdf Pdf, 134.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Enligt Plan- och bygglagen ska alla tomter skötas på ett sätt som inte ger upphov till några risker i trafiken och det ska vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar.

Vi sköter och klipper häckar och buskage på kommunal mark, men på din tomt är det upp till dig att se till att växtligheten inte skymmer sikten för trafikanterna.

Läs mer om vad du ska tänka på när du klipper din häck

Namnsättning av gator och adresser

Karlskoga kommun ger namn åt allmänna platser, gator och byggnader samt ansvarar för att adressinformationen uppdateras i ett landsomfattande register. Karlskoga kommuns namnberedning består av tjänstemän och förtroendevalda med uppgift att bereda och lämna förslag i namnfrågor till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar i namnärenden.

Läs mer om hur vi arbetar med adresser, namnsättning och belägenhetsadresser

Snöröjning och halkbekämpning

Du är alltid välkommen att kontakta kommunens Servicecenter om du har frågor om eller synpunkter på snöröjningen. Vid akuta ärenden, kvälls- och nattetid ringer du larmcentralen, 0586-636 00.

Prioritering snöröjning

Gång- och cykelvägar, förskolor, busshållplatser och trafikleder har högst prioritet och snöröjs först. Sedan följer huvudgator (bussgator), skolor och bostadsområden. Efter ett normalt snöfall ska snöröjningen vara klar efter 8-10 timmar.

Prioritering halkbekämpning

Vid halka halkbekämpas gång- och cykelvägar, torg och busshållplatser och stora leder som prioritet ett.

Trafikverket är väghållare av E18, det innebär att de ansvarar för snöröjningen och halkbekämpning där. Detsamma gäller väg 205 (Degerforsvägen - Drottningvägen), väg 237 (Filipstadsvägen) och väg 243 (Österleden och Stolpängsvägen). Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter.

Hämta sand gratis

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan då komma och hämta sand för privat bruk på Svetsarevägen i Karlskoga. Skyltning på plats visar var sandhögen finns. Kom ihåg att ta med egen spade och hink eller något annat att ta med sanden i.

De sandlådor som är utplacerade i vägkanten är främst till för kommunen när vi sandar Karlskogas gator.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det gäller både vid snö och vid halka. Du behöver inte ta bort den snövall som bildas på trottoaren efter plogbilen. Sanda istället en sträng utanför snövallen.

Städning av gator och trottoarer

Vi ansvarar för renhållning i Karlskoga. Vi städar gator, trottoarer och gång- och cykelvägar samt park- och grönytor.

För att vi alla ska kunna hjälpas åt att hålla Karlskoga rent finns papperskorgar och hundlatriner utplacerade runt om i Karlskoga. Kommunen sköter papperskorgarna och Karlskoga Energi & Miljö sköter hundlatrinerna.

Bidrag enskild väg

Iståndsättningsbidrag

Vägsamfälligheter inom Karlskoga kommun kan ansökan om så kallat iståndsättningsbidrag. Bidraget är avsett för mer omfattande åtgärder som exempelvis byte av vägtrummor och broar, reparationer av broar, förstärkning av bärighet och trafiksäkerhetsåtgärder.

Bidraget ska täcka del av förstudie, projektering samt själva byggåtgärden. En förutsättning är att Trafikverket godkänt åtgärden som bidragsberättigad.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:
1. Vägnummer
2. Samfällighetens/samfällighetsföreningens namn
3. Kontaktperson, inklusive kontaktuppgifter
4. Utdrag från Bolagsverket som visar aktuell styrelses medlemmar samt protokoll från senaste konstituerande styrelsesammanträde.
5. Senast upprättade årsredovisning och årsmötesprotokoll för samfällighetsföreningen.
6. Redovisning av den åtgärd bidragsansökan avser inklusive den summa på vilket bidragsansökan grundas.
7. Trafikverket beslut om godkännande av statligt bidrag till den åtgärd bidraget avser.
8. Kontonummer för utbetalning
9. Kompletterande uppgifter som kan komma att efterfrågas i det enskilda ansökningsärendet.

Ansökan skickas till info@karlskoga.se

Riktlinje - generella bestämmelser om iståndsättningsbidrag Pdf, 195.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vägbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bidrag för underhåll av enskild utfartsväg från permanent bebodd fastighet inom Karlskoga kommun. Vägbidrag kan sökas om vägen är längre än 100 meter och den inte är berättigad statsbidrag.

Ansökningsblankett hittar du nedan och hos kommunens Servicecenter. Belopp under 100 kronor betalas inte ut.

Datum för ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast den sista februari innevarande år och gäller retroaktivt för föregående år.

Det är en ny ansökningsomgång varje år, det innebär att du måste söka nytt vägbidrag för varje år.

Ansök om bidrag för enskild väg, blankett Pdf, 908.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?