Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Individuella alternativ

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) tillhör skolans största program och finns till för elever som av en eller annan anledning inte uppnått full gymnasiebehörighet. Programmet ger möjlighet till en lugnare studietakt, mycket struktur och stöd samt en större individuell anpassning av studierna.

Huvudfokus ligger vid att ge eleven förutsättningar att bli klar med sina grundskoleämnen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, men det finns också ett antal andra områden att sträva efter för elever som står för långt ifrån detta. För att fånga upp alla tänkbara målgrupper som inte kommer in på ett nationellt program har IMA har i dagsläget fyra olika inriktningar:

  1. IMA A-F (Öppen inriktning): Här går elever med stort behov av individanpassning vad gäller studietakt och undervisning, eleven har stort inflytande på sin egen studieplan. Eleverna här läser relativt korta skoldagar där schematiderna är densamma från dag till dag för att det ska finnas en tydlig struktur. Klasstorlekarna här är mellan 6-12 elever vilket innebär en hög personal- och resurstäthet.
  2. IMA G-H (Gymnasieförberedande inriktning) : Här går elever som kommit en bit på vägen mot gymnasiebehörighet. Eleverna läser ett schema och i en studietakt som mer liknar den på nationella program men fortfarande med en stor tillgång till individanpassningar och extra resurser. Klasstorlekarna på 15-25 personer liknar också de på nationellt program.
  3. IMA Stud. (Studieförberedande inriktning): Här läser elever som nästan har full gymnasiebehörighet. Schema och studietakt liknar det på gymnasieprogram och en större vikt läggs vid eget ansvar. Klasstorlekarna är något mindre då schemat kan se väldigt olika ut från elev till elev beroende på vilka ämnen hen har kvar att läsa.
  4. IMA Activa (Lärlingsinriktning): Här går elever som hellre siktar på en start i arbetslivet än fortsatta gymnasiestudier. Detta är ett nystartat samarbetsprojekt mellan IMA och Activa som syftar till att få unga människor som står långt ifrån fortsatta gymnasiestudier in i arbetslivet. Här har eleverna praktik tre dagar i veckan, läser skolämnen en dag veckan i skolans lokaler samt läser arbetslivskunskap i Activas lokaler utanför skolan en dag i veckan. Här hoppas vi kunna erbjuda goda möjligheter till personlig utveckling och mognad för ett liv i fortsatt arbete.

Det övergripande målet för samtliga inriktningar är att eleven ska komma vidare till en sysselsättning som är anpassad efter individens egna förutsättningar, mål och förmågor. För vissa är denna sysselsättning att gå ett gymnasieprogram eller folkhögskola medan det för andra är praktik och på sikt en anställning.

Personalen på IMA är fortbildade inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD och autismspektrum och jobbar utifrån lågaffektivt bemötande med ett stort fokus på individen. En utgångspunkt i verksamheten är att den främsta experten på en elev med en socialt trasslig bakgrund och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är eleven själv.

Vill du veta mer?