Till Karlskogas startsida

Vad händer efter valet?

När väljarna har sagt sitt och rösterna är färdigräknade fördelas de 51 mandaten i kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.

Mandatfördelningen utgör grunden för den majoritet som kan formas i kommunfullmäktige. Om inget parti får egen majoritet, 26 mandat eller fler, behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet.

Den första tiden efter valdagen

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige, vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska vara kommunalråd.

Mandatperioden börjar

Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober valåret.

Inför mötet med det nyvalda fullmäktiges första möte meddelar Länsstyrelsen vilka 51 ledamöter som tagit plats i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar också om vilka som blir ersättare i fullmäktige.

Det nya fullmäktige kallas till sammanträdet och på sammanträdet ska flera val göras. Följande ska utses:

Presidium för kommunfullmäktige: Förutom ordförande väljs två vice ordföranden som representerar dels majoriteten och dels oppositionen.

Valberedning väljs: Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder samt kommunstyrelsen. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari kommande år.

Revisorer väljs: Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av
kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar. De personer som
utses till kommunens revisorer är förtroendevalda.

De förtroendevalda får utbildning

I början av varje ny mandatperiod genomgår de förtroendevalda en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut.

Andra viktiga beslut i början av mandatperioden

De nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?