Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av mark- och planering, teknik- och fastighet, förvaltningsstab samt förvaltningsledning.

Det finns tre avdelningar inom förvaltningen, bygg- och miljökontoret, mark- och planeringsavdelningen och teknik- och fastighetsavdelningen.

  • Bygg- och miljökontoret jobbar med inspektions- och tillsynsverksamhet, meddelande av tillstånd, dispenser, förelägganden och förbud. Kontoret jobbar också med tillståndsfrågor och tillsyn för alkohol, tobak samt läkemedel. Vidare handlägger kontoret bygglov samt frågor rörande bostadsanpassning.
  • Mark- och planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering såsom detaljplanering och områdesbestämmelser. Avdelningen företräder kommunen som ägare till kommunens fastigheter. På mark- och planeringsavdelningen jobbar man även med köp, exploatering, utarrendering, försäljning, byte och reglering av fastigheter. Avdelningen arbetar och ansvar för kommunens geodatabaser. Mark - och planeringsavdelningen arbetar också med stadsplanering i Karlskoga samt utför mätningar och utsättningar.
  • I teknik- och fastighetsavdelningen ingår enheterna fastighetsservice, gata och transport, park, lokalförsörjning, verkstad och trafik. Avdelningen jobbar med att vårda och utveckla Karlskogas gator, parker, lekplatser, grönområden, naturnära skog och kommunägda fastigheter. Avdelningen ansvarar dessutom för samordning av kommunens fordon.

Förvaltningschef: Eleonore Åkerlund

Kontaktuppgifter

E-post: samhallsbyggnad@karlskoga.se (samhällsbyggnads nämndens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00 (Servicecenter)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 35

Öppettider:
Endast förbokade besök

Postadress:
Karlskoga kommun
13. Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?