Till Karlskogas startsida

Nattskärran 1

Samråd

Ärendenummer

SBN 2022-00311

Samrådstid

15 april - 6 maj 2024

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 -19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00. Stängt söndagar.
  • Samhälle och serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Planområde

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Karlskoga kommun, cirka 600 meter från centrumområdet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa funktionsblandning genom att utöka användningen inom planområdet till bostäder, vård, centrumändamål samt kontor.

Planhandlingar

Synpunkter senast 6 maj 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2022-00301 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?