Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Detaljplaner och områdesbestämmelser

När någon vill bygga något eller använda mark och byggnader för ett visst ändamål är det detaljplanen som styr vad som får göras. Detaljplanen bestämmer bland annat vad som får byggas inom ett mindre geografiskt avgränsat område och hur det som byggs får se ut.

En detaljplan gäller alltid tills den ersätts med en ny detaljplan eller upphävs. Detaljplanen är, till skillnad från översiktsplanen, en laga handling som måste följas. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om att anta detaljplaner, men i principiella ärenden är det istället kommunfullmäktige som fattar beslutet.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är i princip en förenklad form av detaljplan, men begränsad att reglera ett fåtal funktioner. De kan till exempel användas för att reservera ett visst område för en framtida vägsträckning, att förhindra ytterligare bebyggelse i känsliga områden, att ändra bygglovkrav för exempelvis ett befintligt industriområde. Med områdesbestämmelser kan inga byggrätter skapas. Denna handläggningsform används sällan i Karlskoga.

Om du ska köpa eller sälja

Om du ska köpa eller sälja ett hus eller en tomt — kontrollera alltid vilka planförutsättningar som gäller. Det vill säga hur får fastigheten användas och hur får den bebyggas? Detta kan på ett avgörande sätt påverka värdet på fastigheten.

Ansök om detaljplan

Du som är fastighetsägare, verksamhetsutövare eller motsvarande som avser vidta en åtgärd som kräver upphävande eller ändring av befintlig detaljplan, eller att en ny detaljplan upprättas, kan ansöka hos kommunen om ett planbesked. Ansökan ska göras av den som avser att utföra åtgärden. Normalt görs begäran av fastighetsägaren som vill se en justering av den detaljplan som råder över ens fastighet, för att kunna bedriva en annan typ av verksamhet, bygga något större eller på en annan plats.

När kommunen mottagit en komplett ansökan skickas en bekräftelse till avsändaren. Därefter gör en handläggare på planenheten en mindre utredning för huruvida det är möjligt och lämpligt att genomföra förfrågan. Denna bedömning utmynnar i ett underlag för ett politiskt beslut av samhällsbyggnadsnämnden där man tar ställning till om arbetet för sådan åtgärd ansökan berör ska inledas. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, och endast kommunen har möjlighet att inleda detaljplanering, kalla det kommunala planmonopolet (Plan- och bygglagen SFS 2010:900 1 kap. 2 §).

Det politiska beslutet (planbeskedet) kan antingen bli positivt eller negativt – det vill säga om kommunen har för avsikt att bedriva en vidare prövning i en detaljplaneprocess eller inte.

Beslutet kan inte överklagas, och ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Kommunen behöver få in en komplett ansökan om planbesked och den ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det berörda området. Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska en kort beskrivning finnas om karaktären och omfattningen. Kommunen ska ge sitt planbesked fyra månader efter begäran har kommit in.

Hämta detaljplaner

Om du är osäker om vilken detaljplan du behöver eller vill ha hjälp med att hämta en viss detaljplan är du välkommen att kontakta Servicecenter.

Enkel, medelstor och stor åtgärd

Enkel åtgärd

 1. Mindre projekt av enklare karaktär, ny- eller tillbyggnad av bostadshus eller
  tillbyggnad av verksamheter i upp till 250 m2 bruttoarea, eller övriga projekt
  med mindre markarea (cirka 2000 m2).
 2. Projektet ligger inom detaljplanerat område med samma markanvändning som ansökan avser.
 3. Planarbetet kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande.
  Exempel på åtgärd som kan falla inom enkel åtgärd är ändrad markanvändning eller ny detaljplan för utökad byggrätt för privat bostadsfastighet som inte ligger inom strandskyddat område.

Medelstor åtgärd

En medelstor åtgärd uppfyller inte samtliga kriterier för enkel åtgärd, och inte något av kriterierna för stor åtgärd. Planarbetet kan antas behöva genomföras med ett utökat planförfarande. Exempel på åtgärd som faller inom medelstor åtgärd är framtagande av detaljplan för privat bostadsfastighet som ligger inom strandskyddat område, där ett utökat
planförfarande är nödvändigt.

Stor åtgärd

 1. Projektet är av större omfattning, som kräver omfattande markområden.
 2. Projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
 3. Planarbetet behöver genomföras med utökat planförfarande.

En stor åtgärd går inte att kategorisera som enkel eller medelstor åtgärd.
Projektet som avses är av större omfattning, exempelvis verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på ett större markområde. En mängd,utredningar kan väntas behöva genomföras

Avgifter för planbesked

Avgifter för planbesked
Storlek på åtgärd
PositivtNegativt
Enkel åtgärd10 000kr6 000kr
Medelstor åtgärd15 000kr9 000kr
Stor åtgärd30 000kr18 000kr

Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?