Till Karlskogas startsida

Tillbyggnad av B-hallen

Under projekteringen av Nobelprojekten konstaterade man att en investering även i B-hallen skulle öka nyttjandegraden, både för föreningslivet och för allmänheten. En tillbyggnad av B-hallen är därför preliminärt tänkt att påbörjas innan sommaren i år.

Sedan våren 2023 har Karlskoga kommun suttit med NCC i projekteringssammanhang gällande kommunens stora investeringsprojekt Nobelprojekten, som gäller renovering av Nobelhallen och byggnation av ett nytt badhus.

Tidigt under projekteringsfasen, när arbetet bedrevs tillsammans med verksamheterna för att identifiera behovet fullt ut, gjordes projektet uppmärksam på att B-hallen skulle kunna vara en nyckel avseende logistik och byggflöde i A-hallen.

Under framställande av programhandlingen togs det därför fram ett utkast även för B-hallen. Utkastet innehåller fyra omklädningsrum, förråd, ismaskinsgarage, entréhall för besökande, RWC samt pentry och en undercentral för fastighetsteknik.

B-hallen först ut

I närtid kommer ett bygglov att skickas in avseende tillbyggnad av B-hallen. Det är en investering som kommer att öka nyttjandegraden av B-hallen för både föreningsliv och allmänheten. B-hallen kommer att vara först ut produktionsmässigt och preliminärt starta redan i maj/juni i år med markarbeten och färdigställas senast under höst/vintern 2024.

Inom kort komemr vi att presentera fler planer för Nobelprojekten.