Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Utredning av formella former för samarbetet med Degerfors kommun

Vid årsskiftet avser Karlskoga kommun att säga upp det befintliga samverkansavtalet med Degerfors kommun, som är kopplat till folkhälsonämndens uppdrag. Under uppsägningstiden föreslås att en utredning görs om på vilket sätt kommunerna kan fortsätta samverka kring de gemensamma frågorna framöver.

Karlskoga kommun är idag värdkommun för den gemensamma folkhälsonämnden som ingår i Karlskoga kommuns organisation. Folkhälsonämnden ansvarar för Karlskoga kommuns och Degerfors kommuns folkhälsoarbete, arbetet enligt barnkonventionen, kostverksamhet samt städverksamhet.

Utredning om fortsatt samverkan

Vid årsskiftet 2022/2023 har Karlskoga kommun för avsikt att säga upp samverkansavtalet med Degerfors kommun, kopplat till folkhälsonämndens uppdrag som är gemensamma för de båda kommunerna. Uppsägningstiden är 18 månader och under den tiden är förslaget att kommunerna ska utreda hur de kan fortsätta samverka kring de gemensamma frågorna framöver. Utredare för uppdraget är utsedda från Degerfors respektive Karlskoga kommun.

Vi vill utreda om det finns andra möjligheter att fortsätta samverka kring de gemensamma frågorna mellan kommunerna, med bibehållen effektiviteten samtidigt som kostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt. Det är något vi gemensamt strävar efter för både Karlskoga kommun och Degerfors kommun, säger Martin Hårsmar, ordförande folkhälsonämnden.

Utredning under våren

Frågan har behandlats i kommunstyrelsen och tas härnäst upp i kommunfullmäktige den 13 december. Förslaget är att utredningen av möjliga samarbetsformer ska göras under våren 2023 och därefter återrapporteras till kommunfullmäktige senast 31 maj 2023.