Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Tydlig riktning för kommunens framtida miljöarbete

Karlskoga kommun har nu antagit ett miljöprogram, som ska bli grundstommen i kommunens pågående och framtida miljöarbete.

Karlskoga kommun har under flera år haft ett aktivt miljöarbete där man arbetat med olika projekt och åtgärder för att minska påverkan på miljön. För att strukturera arbetet ytterligare och göra rätt prioriteringar och rätt insatser har man nu tagit fram ett miljöprogram för hela kommunen. Miljöprogrammet är på en övergripande nivå och utgår från Agenda 2030 och Sveriges nationella miljömål, med en regional och lokal förankring.

Miljöprogrammet innehåller fem olika fokusområden: biologisk mångfald, hållbar resursanvändning, hållbar samhällsutveckling, vatten och klimat. Till varje fokusområde har man sedan kopplat underliggande planer med detaljerade mål och åtgärder, exempelvis avfallsplanen, som gör det lättare att följa upp det genomförda arbetet och se till att rätt saker prioriteras.

I och med miljöprogrammet får vi en mer sammanhållen struktur och en gemensam plattform som tydligt visar den politiska viljeriktningen och vilka mål vi har med miljöarbetet i Karlskoga. En bättre helhetsbild ger oss också möjlighet att göra rätt prioriteringar och lägga fokus på rätt saker, förklarar Therese Sundin, miljöstrateg på Karlskoga kommun.