Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Flextrafiken avvecklas efter sommaren

Flextrafiken har funnits i Karlskoga i cirka tre år och har fungerat som ett komplement till övrig kollektivtrafik. På grund av ekonomiska skäl läggs den ner under hösten 2021.

Enligt en utredning som genomförts av Region Örebro län är kostnaden per flextrafikresa hög på grund av ett för lågt resande.

Regionen har gjort en översyn av linjenätet i Karlskoga kommun och gjort en del förbättringar utifrån de behov som finns idag. När regionen tvingas genomföra inbesparingar i kollektivtrafiken är bedömningen att det kommande linjenätet uppfyller de grundläggande behoven, säger Nina Höijer (S), Regionråd och ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Flextrafiken har drivits som en projektet av Region Örebro län i samarbete med Karlskoga kommun. I och med den ekonomiska situation som Region Örebro län står inför med stora besparingskrav finns det tyvärr ingen möjlighet för regionen att fortsätta med trafiken. Karlskoga kommun har heller ingen kapacitet att driva trafiken vidare utan stöd från regionen.

Vi tycker såklart att detta är ett tråkigt beslut, då vi vet att flextrafiken är en uppskattad service, men vi har tillsammans med länstrafiken landat i att det inte i dagsläget med de förutsättningar som är, inte finns någon möjlighet att fortsätta, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsen ordförande Karlskoga kommun

Flextrafiken startade i september 2018 och sträcker sig fram till augusti 2021.

Arbetsskyttel

Inom projektet har Karlskoga kommun gjort ett tillägg och finansierat en arbetsskyttel. Under projekttiden har arbetsskytteln erbjudit trafik mellan Karlskoga busstation och större arbetsplatser där det har saknats linjetrafik. Arbetsskytteln har varit mycket uppskattad, men antalet resande har tyvärr inte genererat den mängd resor som behövts för att kunna vara ekonomiskt försvarsbart. De företag som har medarbetare som nyttjar arbetsskytteln har sett denna transportlösning som något mycket positivt. Karlskoga kommun kommer i början på året att träffa de berörda företagen för att diskutera frågan vidare och se över vilka möjligheter som finns för arbetsskytteln framöver.