Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolskjuts

Skolbuss

Foto: Scandinav Helen Grynfarb

Går ditt barn i förskoleklass eller grundskola kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Går ditt barn i friskola ska du kontakta friskolan om ditt barn har behov av skolskjuts.

Nya skolkort

De elever som har beviljats skolskjuts med linjetrafik får nya skolkort inför läsåret 2019/2020. Eleven ska behålla sitt kort från förra läsåret över sommaren och reser till skolan på det första skoldagen till hösten. Nytt skolkort delas ut av skolan.

De elever som börjar i grundskolan till hösten reser utan skolkort fram tills att de fått sitt kort.

Ansökan inför läsåret 2019/2020

Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår (med skolstart augusti 2019), behöver du ansöka om det redan nu. Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Detta gäller alla former av skolskjuts (busskort, skolbuss och taxi).

Du behöver ansöka om skolskjuts senast den 25 januari 2019 för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstarten höstterminen 2019.

OBS! Bläddra i rullisten för att välja rätt läsår.

Skolskjutsbeslut inför nästa läsår skickas via brev under april månad. Beslut för innevarande läsår skickas inom två veckor.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är en resa mellan hemmet och skolan för elever som är folkbokförda i kommunen och inskrivna i kommunens grundskola eller grundsärskola och som uppfyller kraven i Skollagen samt i de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Skolskjutsen finansieras av kommunala skattemedel.

Skolskjuts i Karlskoga kommun utförs på tre olika sätt:

  • Busskort på kommunens kollektivtrafiklinjer (Grundskolekort)
  • Särskild upphandlad skolskjuts (eleverna åker skolbuss)
  • Anpassad skolskjuts (t.ex. minibuss eller taxi)

Om eleven får skolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts eller anpassad skolskjuts får inte eleven något busskort eftersom de inte behövs för de formerna av skolskjuts. Endast de elever som får skolskjuts via kollektivtrafiken får ett busskort. Eleven hämtar busskortet på skolexpeditionen.

Hur planeras skolskjutsen?

Länstrafiken planerar vilken form av skolskjuts eleven får och informerar vårdnadshavare via brev. Planeringen sker utifrån vilka start- och sluttider skolorna beslutar inför läsåret. Rektor lämnar in schema för start- och sluttider per årskurs (årskursvisa schematider) och inte per enskild klass.

Enligt riktlinjerna för skolskjuts i Karlskoga kommun bör väntetiden utifrån de årsskursvisa schematiderna inte sammanlagt vara mer än en timme per skoldag för eleven. För att eleven ska hinna ta sig mellan skolskjuts och lektion beräknas 10 minuters ställtid på morgonen och 10 minuter på eftermiddagen. Denna tid räknas inte som väntetid.  

Ansökan

Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid
Karlskoga kommun har en handläggningstid på 2 veckor vid ansökan om skolskjuts. Efter det har Länstrafiken 2 veckors handläggning för planering av skolskjutsen.

Grundsärskolan
Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan, ska inte göras via blanketten utan sker genom kontakt med skolan.

Rätt till skolskjuts

Beroende på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet kan eleven ha rätt till skolskjuts.

Se Riktlinje skolskjuts grundskolan Karlskoga kommun för närmare information.

Avstånd

Avståndet via närmaste gång- eller cykelväg mellan hemmet och skolan ska vara minst:

  • tre km för barn i förskoleklass och årskurs 1-3
  • fyra km för elever i årskurs 4-6
  • fem km för elever i årskurs 7-9

Om ditt barn har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har du som vårdnadshavare alltid ansvar att ta ditt barn till och från anvisad hållplats för skolskjuts.

Särskilda skäl

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn har rätt till skolskjuts.

Vid ansökan utifrån särskilda skäl ska dessa anges i ansökan.

Vid funktionsnedsättning måste läkarintyg bifogas till ansökan.

Val av annan kommunal skola

Väljer du en annan kommunal skola för ditt barn än den kommunen anvisat kan eleven ha rätt till skolskjuts endast om det inte medför merkostnader för kommunen.

Växelvist boende

Vid växelvis boende ska barnet i princip bo lika mycket hos vardera vårdnadshavare under läsåret och vara folkbokfört på en av adresserna. En av vårdnadshavarna måste bo inom skolans upptagningsområde.

Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Övriga villkor för skolskjuts måste uppfyllas.

Fritidshem

Om eleven går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar mån-fre) har eleven inte rätt till skolskjuts. 

Om eleven går i fritidshem deltid (före eller efter skolan någon/några av dagarna mån-fre) har eleven bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas.

Skolskjutsens genomförande

Information om hur skolskjutsen kommer att genomföras får ni skriftligen från Länstrafiken via post.

Felanmälan/synpunkter
Felanmälan och synpunkter kring skolskjutsens genomförande ska alltid ske till Länstrafikens kundservice. Uppge alltid elevens referenskod (se brevet från Länstrafiken) vid kontakt med Länstrafiken. Ange om möjligt också om eleven antingen åker med busskort på linjetrafik eller särskild upphandlad skolbuss eller anpassad skolskjuts, till exempel taxi.

Telefon Länstrafikens kundservice: 0771-55 30 00

Om skolskjutsen inte kommer

Om föraren av skolskjutsfordonet bedömer att transporten på grund av väderlek, vägens skick med mera inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt kan skolskjutsen ställas in. Ersättningsskjuts ordnas inte i dessa fall utan då är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till/från skolan.

Skolan kommer då att kontakta vårdnadshavare till de elever som drabbas.

Borttappat eller trasigt busskort

Busskort som tappats bort eller slutat fungera på grund av oaktsamhet, ersätts av kommunen med ett nytt kort mot en administrativ avgift på 100 kr vid första tillfället och 200 kr vid andra tillfället. Detta gäller per läsår och hanteras via elevens skola.

Vid upprepad förlust eller oaktsamhet måste ansökan om förnyat busskort göras till skolförvaltningen.

Uppdaterad 2019-06-19