Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU och OECD använder åtta nyckelkompetenser när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl i ett kunskapssamhälle, och vilka kompetenser varje land antas behöva för att utvecklas hållbart och stärka sitt humankapital. Samtliga nyckelkompetenser anses lika viktiga. Flera av dessa kunskaper och färdigheter överlappar, kompletterar och stöder varandra.

Nyckelkompetenser bör förvärvas av

  • unga människor som just håller på att avsluta sin grundskoleutbildning. För att utrusta dem för vuxenlivet och arbetslivet och bilda en grund för fortsatt lärande,
  • vuxna genom hela livet, genom utveckling och uppdatering av färdigheter.

Tillgodogörandet av nyckelkompetenser passar in på jämlikhetsprincipen genom lika tillgång för alla. Speciellt när det gäller utsatta grupper som behöver stöd i utbildningen, till exempel personer med bristande grundkunskaper eller som avbrutit sin skolgång, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och personer som flyttat runt.

De åtta nyckelkompetenserna är:

1. Kommunikation på modersmålet. Förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i olika samhälleliga och kulturella sammanhang.

2. Kommunikation på främmande språk. Samma färdigheter som för kommunikation på modersmålet samt förhandlingsteknik och interkulturell förståelse. Kunskapsnivån beror på flera faktorer och på förmågan att lyssna, tala, läsa och skriva.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Matematiskt kunnande är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa problem i vardagssituationer, med tonvikten på bearbetning, utövande och kunskap. Grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens är förmågan att bemästra, dra nytta av och tillämpa kunskaper och metoder som förklarar naturens värld. Det inkluderar en förståelse för de förändringar som människan gett upphov till samt vårt ansvar som enskilda medborgare.

4. Digital kompetens. Säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)-

5. Lära att lära handlar om lärande, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, antingen individuellt eller i grupp utifrån det egna behovet, samt kunskap om metoder och möjligheter.

6. social och medborgerlig kompetens. Med social kompetens menas personlig, interpersonell och interkulturell kompetens och alla beteendeformer som hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt. Det är kopplat till personlig och social välfärd. Kunskap om seder och bruk i de olika miljöer är nödvändig. Medborgerlig kompetens, och i synnerhet kunskap om sociala och politiska begrepp och strukturer (demokrati, rättvisa, medborgarskap och medborgerliga rättigheter), gör individen rustad för ett aktivt och demokratiskt deltagande.

7. Initiativförmåga och företagaranda är förmågan att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp. Individerna är medvetna om sammanhanget de verkar i och förmögna att utnyttja de möjligheter som står till buds. Detta utgör grunden för att tillägna sig de specialinriktade färdigheter och kunskaper som krävs av dem som bidrar till social eller kommersiell verksamhet. Detta bör omfatta medvetenhet om etiska värderingar och främjande av goda styrelseformer,

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Medvetenhet om betydelsen av kreativa uttryck som idéer, erfarenheter och känslor i olika medier (musik, scenkonst, litteratur och visuella konstformer).

Uppdaterad 2015-03-31