Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Digital kompetens

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser. Den kan definieras som förmågan att använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Digital kompetens är ett nytt begrepp som vuxit fram med datorrevolutionen och internet.

EU-parlamentets definition av digital kompetens

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga digital användning för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Kunskaper
Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar, vilken roll den spelar och vilka möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet.

Här ingår centrala delar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information. Även kunskaper om möjligheter och risker med användningen av Internet och kommunikation via elektroniska medier (e-post, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, lärande och forskning ingår.

Man bör också känna till hur tekniken kan stödja kreativitet och innovation samt vara medveten om frågor som rör tillförlitlighet och juridiska och etiska principer.

Färdigheter
De färdigheter som behövs är förmågan att söka, samla in och bearbeta information, använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten. Samtidigt måste man vara medveten om de samband som finns mellan dem.

Man behöver kunna producera, redovisa och förstå komplex information samt ha förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade tjänster Man bör också kunna använda tekniken som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation.

Attityder
Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också denna kompetens.

Uppdaterad 2015-03-31