Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Område 2: Lärmiljö - fysiskt och digitalt

En god lärmiljö är inkluderande och tillgänglig för alla barn och elever och extraanpassningar görs inom klassens ram. Alla barn och elever vågar, vill och kan utvecklas efter läroplanens mål.

Flicka med såpbubblor

Förskolans omsorgsbehov och barngruppernas storlek

Målbild
Det nuvarande placeringstalet bör sänkas så snart som möjligt. Ett lämpligt
etappmål är 17 barn per avdelning.

Politiska prioriteringar

Att nå etappmålet 17 barn per avdelning skulle med det barnantal som finns i utgångsläget kräva ett tillskott på 10-11 avdelningar. För att klara en tioprocentig ökning av antalet barn skulle det krävas ytterligare tio avdelningar. Hur snabbt målet kan uppnås kommer att vara beroende av kommunens ekonomiska förutsättningar och hur efterfrågan på förskoleplatser utvecklas. 

Grundskolan och dess verksamheters inom- och utomhusmiljöer

Målbild

 • Förskole-, skol- och arbetslokaler ska hålla god byggnadsteknisk standard och vara tillräckliga för alla verksamhetsformer.
 • De fysiska inom- och utomhusmiljöerna ska vara utformade som genomtänkta pedagogiska lärmiljöer.
 • Trafiksituationen runt skolorna ska vara säker

Politiska prioriteringar

Kartlägga och planera:

 • Behov av ny- och utbyggnader av förskolor/skolor.
 • Renovering och underhåll av de skollokaler som inte åtgärdats på länge.
 • Förändringar av utomhusmiljöerna så att de blir bättre lämpade som pedagogiska lärmiljöer och stimulerar till fysisk aktivitet. 

Skolans digitalisering

Målbild

 • Förskolor/skolor präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara.
 • Elever och personal har digital kompetens i linje med samhällets efterfrågan och ökade krav.
 • Förvaltningen arbetar på ett systematiskt sätt med IT som ett naturligt inslag i undervisning och annan verksamhet.

Politiska prioriteringar

 • God nätåtkomst för en god digital utveckling.
 • Kontinuerlig uppdatering och förnyelse av hårdvaru-/mjukvarubeståndet.
 • Uppföljning och utvärdering av digitaliseringen i skolan.
Uppdaterad 2017-08-23