Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Område 1: Skolans måluppfyllelse

Med skolans måluppfyllelse avses samtliga verksamheters arbete mot de nationella målen. Avgörande för måluppfyllelsen är undervisningens kvalitet, alltså vad som sker i varje klassrum, varje dag.

Pojke i klassrum

Målbild

År 2020 genomsyras hela styrkedjan av följande:

 • Skolan är kompensatorisk och integrerande.
 • Alla elevers förmågor tas till vara och alla elever ska känna att de lyckas.
 • Hög förmåga hos personal att ge varje barn/elev ett gott bemötande.
 • Skolans chefer har möjlighet att utöva ett pedagogiskt nära ledarskap med fokus på uppföljning, återkoppling och utveckling.
 • Med egna kvalitetssystem säkerställs en hög genomsnittlig kvalitet
  på undervisningen.
 • Förvaltningen utgör ett brett och professionellt stöd.

Politiska prioriteringar för utveckling av det pedagogiska arbetet

 • Minska antalet barn/elever per förskollärare/lärare.
 • Vidareutveckla och stärka undervisningens kvalitet.
 • Öka inkluderingen mellan grundsärskola och grundskola.
 • Tidiga insatser i förskola, förskoleklass, fritidshem och tidiga skolår.
 • Förbättra och utveckla de gemensamma administrativa systemen.
 • Säkra kompetensförsörjning/utveckling av lärare och skolpersonal.


Politiska prioriteringar för förebyggande och främjande insatser för barn
och ungas utveckling

 • Förstärka barn- och elevhälsan så att det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget via tidiga insatser kan utvecklas.
 • Skapa bättre förutsättningar för rektor att kunna arbeta mer behovsstyrt.
 • Ta fram en kommunal samverkansmodell i hop med folkhälsonämnden.


Politiska prioriteringar för barn och elever med utländsk bakgrund

 • Mer stöd under skoldagen, exempelvis utökad studiehandledning, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och lovskola.
 • Mer ”luft i systemet” genom personella och lokalmässiga resurser.
 • Fortsatt kompetensutveckling av personal för att underlätta övergången till ordinarie undervisning och till svensk skola.
Uppdaterad 2017-08-23