Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

hockeytjej

Starta en förening

När du bestämt dig för att starta en förening finns det en del viktiga saker att tänka på.

Varför starta en förening?

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder därför ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller vissa villkor.

Det finns olika anledningar till att föreningar startas men i de flesta fall är det för ett antal personer på samma ort har gemensamma intressen. Det kan vara arbetskamrater, barn, ungdomar, föräldrar, grannar eller någon annan kombination som har intresse för liknande fritidsaktiviteter.

Hur bildas en förening?

När önskemålen om en ny förening tas upp, är det viktigt att ta reda på vem önskemålen kommer ifrån. Dessa personer bör då bilda en interimsstyrelse (tillfällig styrelse). Men det kan också vara helt andra utomstående personer som bildar interimsstyrelsen.

Interimsstyrelse

När interimsstyrelsen är bildad, bör deras första uppgift vara att undersöka underlaget för föreningen - medlemsintresse, verksamhetsintresse, lokalfrågor.
Det är också viktigt att ta reda på vilken hjälp man kan få av kultur- och föreningsnämnden. Ju bättre interimsstyrelsen får idéerna förankrade bland de tänkta medlemmarna och kommunen desto större möjlighet har den nya föreningen att få en lyckad start.

Ett bra sätt kan vara att arrangera en informationsträff för att förankra den tänkta verksamheten. Då kanske också intresserade styrelseledamöter ger sig till känna.

Interimsstyrelsens andra uppgift bör vara att utarbeta förslag till föreningens stadgar. Som hjälp för detta arbete används normalstadgarna. Riksorganisationerna har i allmänhet tagit fram normalstadgar för sin verksamhet.

Den tredje uppgiften för interimsstyrelsen är att kalla till årsmöte och utarbeta föredragningslista enligt stadgarna. Vid årsmötet upplöses interimsstyrelsen och en styrelse som är vald av årsmötet börjar arbeta.

Stadgar

Stadgarna, som skrivs när föreningen bildas, reglerar föreningens organisation och verksamhet, det vill säga att de har avgörande betydelse för hur föreningen ska arbeta och bildar tråden för den framtida föreningsverksamheten.

För att föreningen ska betraktas som juridisk person krävs stadgar. Stadgarna fyller också den viktiga funktionen att de informerar om vilka rättigheter och skyldigheter som föreningen har gentemot medlemmarna och samhället. Lika viktigt som att föreningen har stadgar, är det att föreningen utnyttjar sina stadgar. Stadgarna reglerar föreningens målsättning, medlemskap, styrelse, möten, verksamhetsår, revision, stadgeändringar med mera.

Om man vill ändra i stadgarna måste det ske vid föreningens årsmöte. Det finns förslag på stadgar framtagna av Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Dessa ligger till grund för de flesta idrottsföreningars stadgar. Riksidrottsförbundets normalstadgar vänder sig i första hand till små och medelstora föreningar. Stora föreningar med ett flertal sektioner och många medlemmar har kanske anledning att i större utsträckning överlåta åt sektionerna att bestämma i angelägenheter som annars ankommer på huvudstyrelsen. Stadgarna gör det möjligt att arbeta så.

Föreningens första möte

Vid föreningens första mötet bör följande punkter finnas med på dagordningen:

  • Beslut om bildande av förening.
  • Antagande av namn på föreningen.
  • Val av styrelse: - ordförande - sekreterare - kassör - ledamöter (inte gärna mindre än två stycken) - suppleanter (ersätter ordinarie ledamöter vid sjukdom el förhinder)
  • Val av två revisorer och en revisorssuppleant (får ej ingå i styrelsen).
  • Val av valberedning (oftast tre till antalet, får ej ingå i styrelsen).
  • Val av postmottagare och kontaktman (namn och adress för postmottagning från bl a kommunen).
  • Antagande av stadgar. (Resp riksorganisationer har oftast normalstadgar som kan antas av lokalföreningen).
  • Öppnande av plusgiro/bankgiro. (Oftast utses ordförande och kassör att var för sig teckna plusgiro/bankgiro och övriga värdehandlingar.)
  • Beslut om medlemsavgift. (För att få bidrag hos kultur- och föreningsnämnden för ungdomsverksamhet skall föreningen ta ut en medlemsavgift av medlemmarna i åldern 0-25 år.)  Föreningen ska vara registrerad hos det lokala skattekontoret och får då ett eget organisationsnummer. Organisationsnumret är skattekontorets kontrollnummer och kan jämföras med personnummer. För att kunna registreras ska föreningen skicka in stadgar och uppgifter på den styrelse som blivit vald på ett medlemsmöte till skattekontoret.

I Sverige råder organisationsfrihet. Det innebär att alla kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna.

Ansökan och föreningsuppgifter

Ansökan behandlas i kultur- och föreningsnämnden. 
Kompletterande handlingar och uppgifter skickas till:
29. Kultur- och föreningsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Då föreningen bildats rekommenderas att föreningen anmäler sig till kultur- och föreningsförvaltningen för att komma med i föreningsregistret.

Uppdaterad 2018-08-07