Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Gator

Vi sköter alla gator och vägar i Karlskoga kommun, med undantag för de vägar som ägs och skts av Trafikverket.

Vi ansvarar för underhållet på gator, vägar, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser. Vi bygger nytt och bygger om, reparerar, städar, snöröjer och sopar.

Ibland möter du oss ute i trafiken när vi jobbar med att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i Karlskoga. Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar detta kan skapa för dig och att du är försiktig när du passerar vägarbetet.

Det är Karlskoga Energi & Miljö som ansvarar för gatubelysningen längs kommunens gator och vägar. Du kan läsa mer om belysning på deras hemsida.

Till dem vänder du dig om du ser något som behöver åtgärdas. Trafikverket ansvarar för för belysningen längs sina vägar (E18, väg 205, 237 och 243).

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Enligt Plan- och bygglagen ska alla tomter skötas på ett sätt som inte ger upphov till några risker i trafiken och det ska vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar.

Vi sköter och klipper häckar och buskage på kommunal mark, men på din tomt är det upp till dig att se till att växtligheten inte skymmer sikten för trafikanterna.

Läs mer om vad du ska tänka på när du klipper din häck.

Vi ansvarar för renhållning i Karlskoga. Vi städar gator, trottoarer och gång- och cykelvägar samt park- och grönytor.

För att vi alla ska kunna hjälpas åt att hålla Karlskoga rent finns papperskorgar och hundlatriner utplacerade runt om i Karlskoga. Kommunen sköter papperskorgarna och Karlskoga Energi & Miljö sköter hundlatrinerna.


Här kan du läsa om hur vi jobbar med snöröjning, halkbekämpning och vårens sandupptagning. I vår FAQ hoppas vi att du ska finna svar på din fråga. Gör du inte det är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du är alltid välkommen att ringa kommunens Servicecenter på 0586-610 00 om du har frågor om eller synpunkter på snöröjningen. Vid akuta ärenden, kvälls- och nattetid ringer du larmcentralen, 0586-636 00.

Prioritering snöröjning

Gång- och cykelvägar, förskolor, busshållplatser och trafikleder har högst prioritet och snöröjs först. Sedan följer huvudgator (bussgator), skolor och bostadsområden. Efter ett normalt snöfall ska snöröjningen vara klar efter 8-10 timmar.

Prioritering halkbekämpning

Vid halka halkbekämpas gång- och cykelvägar, torg och busshållplatser och stora leder som proritet ett.

Trafikverket är väghållare av E18, det innebär att de ansvarar för snöröjningen och halkbekämpning där. Detsamma gäller väg 205 (Degerforsvägen - Drottningvägen), väg 237 (Filipstadsvägen) och väg 243 (Österleden och Stolpängsvägen). Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter.

Hämta sand gratis

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan då komma och hämta sand för privat bruk dygnet runt på grusplanen vid Sintrams väg på Ekeby.

De sandlådor finns också utplacerade i vägkanten är främst till för kommunen när vi sandar Karlskogas gator. Om du behöver sand för privat bruk ska du hämta den från sandhögen på grusplanen vid Sintrams väg.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det gäller både vid snö och vid halka. Du behöver inte ta bort den snövall som bildas på trottoaren efter plogbilen. Sanda istället en sträng utanför snövallen.

Du kan ansöka om kommunalt bidrag för underhåll av enskild utfartsväg från permanent bebodd fastighet inom Karlskoga kommun. Vägbidrag kan sökas om vägen är längre än 100 meter och den inte är berättigad statsbidrag.

Ansökningsblankett hittar du i högerspalten och i Kommunstyrelsens hus. Belopp under 100 kronor betalas inte ut.

Datum för ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast den sista februari innevarande år och gäller retroaktivt för föregående år. Du hittar ansökningsblankett i högerspalten på denna sida.

Det är en ny ansökningsomgång varje år, det innebär att du måste söka nytt vägbidrag för varje år.

Som fastighetsägare har du ett visst ansvar runt din fastighet. Här tar vi upp några saker som är viktiga att komma ihåg och även andra tips på saker att göra runt din fastighet under vår- och sommarmånaderna.

Håll rent och snyggt

Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Ta bort sand och grus

Innan gatsopningen sker på våren kan du passa på att sopa ut grus och sand från gångbanor, trottoarer och trappor uanför din fastighet. Tänk på att endast sopa ut grus och inte löv, grenar eller annat trädgårdsavfall då det lätt fastnar i sopmaskinen. Tänk också på att följa parkeringsanvisningarna i samband med sandsopningen, så bidrar du till att den går snabbt och smidigt.

Eldning av trädgårdsavfall

Helst ska trädgårdsavfall lämnas in på Mosseruds avfallsanläggning. Du får elda på din egen tomt så länge som det inte orsakar störning för grannar eller om det råder eldningsförbud. Tänk på att alltid ha vatten nära till hands och kontrollera så att elden har släkts ordentligt när du är klar.

Håll avfallskärlen tillgängliga och rena

Avfallskärlen ska placeras vid tomtgränsen på tömningsdagen. De ska stå med handtagen ut mot vägen så nära körbar väg som möjligt eller på anvisad plats av Renhållningsgbolaget. Avfallskärlet får däremot inte placeras på trottoar eller gång- och cykelväg. Tänk också på att hålla platsen runt kärlen fri från växtlighet.

Klipp häcken

Som fastighetsägare har du ansvar för att växtligheten på tomten sköts på ett sätt så att det inte orsakar några risker i trafiken och att det är fri sikt i alla gatu- och vägkorsningar.

Läs mer om vad som gäller för klippning av häckar och buskage runt din fastighet

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Smutsigt tvättvatten innehållande kemikalier, metaller och oljerester som är skadliga för människan och miljön riskerar då att rinna ner i vattendrag och sjöar via dagvattenbrunnarna. Tvätta istället bilen i en biltvättanläggning.

Skym inte gatubelysningen

Gående och andra trafikanter ska kunna passera utan att få grenar i ansiktet. Växtlighet på tomten får inte heller skymma sikten, trafikmärken eller gatubelysningen.

En checklista för villa- och fastighetsägare

I högerspalten på denna sida hittar du foldern "Fastigheten året runt - en checklista för villa- och fastighetsägare", som innehåller information om vad du som fastighetsägare behöver göra runt din fastighet under årets alla månader.

Uppdaterad 2020-09-23