Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

LSS-insatser

LSS består av tio insatser, en eller flera av dem kan beviljas. Hur insatsen utformas beror på individen och dennes behov.

Rådgivning och stöd

Råd och stöd ska vara något annat än sjukvård. Det kan vara en rådgivande och allmänt stödjande insats som kan ges av till exempel kurator, psykolog eller logoped.

Stödet utformas individuellt och kan innebära väldigt olika saker beroende på behovet. Rent konkret kan det individuella stödet innebära att den funktionsnedsatta ska kunna utveckla din självständighet och kommunikation.

Familjen kan få stöd

Stödet kan även innebära hjälp i kontakten med myndigheter eller utformas som stöd till familj och anhöriga. Stödet kan aldrig innebära vård.

Rådgivning och stöd ansöker man om via Region Örebro länlänk till annan webbplats

Personlig assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar som behöver hjälp för att klara vardagen kan ansöka om personlig assistans. Syftet är att den som har personlig assistans fortfarande ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att beviljas personlig assistans behöver den sökande ha omfattande hjälp med de grundläggande behoven som finns för att klara sin vardag.

Dessa är:

  • Hjälp med personlig hygien.
  • Hjälp med måltider.
  • Hjälp med på- och avklädning.
  • Hjälp med att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatta.

Behöver man hjälp med ovan nämnda behov, kan man även ha rätt till hjälp med övriga behov. Om de grundläggande behoven tar mer än 20 timmar i veckan, kan man ansöka om assistansersättning via Försäkringskassan.

Ledsagarservice

Om du behöver stöd för att kunna delta i kultur och fritidsaktiviteter kan du ansöka om ledsagarservice. Ledsagarservice innebär att en person följer med dig till aktiviteten och syftar till att bryta isolering.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är till för personer med funktionsnedsättning som behöver sällskap, stöd eller att komma ut på fritidsaktiviteter. Du som är i behov av att bryta din isolering och få hjälp till en meningsfull fritid kan ansöka om insatsen kontaktperson.

Avlösarservice i hemmet

Om du är anhörig eller familjehemsförälder till någon med en funktionsnedsättning, har du möjlighet att ansöka om avlösarservice i hemmet. Avlösarservice innebär att du som anhörig får möjlighet till avkoppling och att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice beviljas inte i syfte att den anhöriga eller familjehemsföräldrar ska kunna studera eller förvärvsarbeta.

Korttidsvistelse

Om du har anhörig med funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om avlastning i form av korttidsvistelse. Korttidsvistelse innebär att den enskilde får möjlighet till miljöombyte och göra aktiviteter tillsammans med andra. Insatsen ger även avlastning till anhöriga.

Verksamheten och boendet utformas efter den sökandes behov. Förutom meningsfull fritidssysselsättning kan det vara en förberedelse inför en framtida flytt till ett eget boende. Korttidsvistelsen är en insats som ska främja den personliga utvecklingen, stärka individens självständighet och ge möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Korttidsvistelse kan erbjudas på kommunens korttidsboende, i stödfamilj eller genom lägervistelse, efter att insats beviljats.

Gästis, korttidsboende i Karlskoga

Korttidstillsyn för unga

Skolungdomar över 12 år med insats enligt agen om stöd och service för vissa funktionshindrade har möjlighet att få korttidstillsyn utanför det egna hemmet efter skoldagens slut, men även heldagstillsyn under skollov.

Ansökan om detta görs till pedagogkonsulent inom Karlskoga kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

Bostad med särskild service för barn och unga

Barn och ungdomar som omfattas av LSS och som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att boende i familjehem eller bostad med särskild service.

Det är föräldrarna och barnet som väljer var barnet ska bo. Föräldrarna ska träffa sitt barn ofta och barnet kan fortsatt bo hos dem så mycket som möjligt. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

Insatsen gäller så länge barnen och ungdomarna går i skolan, som längst till och med gymnasienivå.

Bostad med särskild service för vuxna

En bostad för vuxna enligt LSS kan utformas i form av gruppbostad, servicebostad eller annan anpassad bostad.

När man bor i gruppbostad eller servicebostad så har man en egen lägenhet som ligger i nära anslutning till andra lägenheter som tillhör samma boendeenhet. Där finns även gemensamma utrymmen där man har möjlighet till social samvaro och gemensamma aktiviteter. Man kan få hjälp och stöd med det man behöver i sitt vardagsliv av personal som finns på boendet.

Läs om kommunens boenden här

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten vänder sig också till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning efter en hjärnskada.

Delaktighet

Daglig verksamhet i Karlskoga kommun är en insats för att stärka den personliga utvecklingen och för att få ökad delaktighet i samhället. Verksamheten utformas utifrån personens förutsättningar så att sysselsättningen blir så meningsfull och varierad som möjligt. Individens önskemål och behov är vägledande.

Utvecklande

Verksamheten ska utformas och anpassas så att miljön är utvecklande och integrerande för den som deltar. Sysselsättningen finns hos arbetsgivare i Karlskoga och är utformad i mindre arbetslag eller som enskilda arbetsuppdrag.

Uppdaterad 2017-08-18